Veraset ve İntikal Vergisi

0
304
Veraset ve İntikal Vergisi

Pratik Vergi olarak vatandaşlarımızı çeşitli konularda bilgilendirmeye ve yol gösterici olmaya veraset ve intikal vergisi konusu ile devam ediyoruz.Bu yazımızda veraset ve intikal vergisinden bahsedeceğiz. Öyleyse başlayalım.

Veraset ve İntikal Vergisi Nedir?

Bir kişinin ölümü üzerine, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallarla bütün hak ve alacaklarının mirasçılarına intikali, veraset ve intikal vergisinin konusudur. Öte yandan, malların herhangi bir suretle ivazsız (karşılıksız) bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde de veraset ve intikal vergisi ödenmesi gerekmektedir. Yani söz konusu vergi ölüm halinde veya hayattayken bir kimseden miras yoluyla ya da ivazsız (karşılıksız) olarak başka bir kimseye intikali bu verginin konusunu oluşturmaktadır.

Veraset ve intikal vergisi başlıklı yazımıza bu verginin ilk aşaması olan beyannamenin nereye verileceği ile başlayalım.

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Nereye Verilir?

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi;

 • Veraset yoluyla intikallerde ölen kimsenin, ivazsız intikallerde tasarrufu yapan kişinin ikametgâhının, tüzel kişilerde ve diğer teşekküllerde bunların merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine. (örneğin İstanbul ‘da veraset ve harçlar vergi dairesi)
 • Muris veya tasarrufu yapan kişinin ikametgâhı yabancı bir ülkede ise bunların Türkiye’deki son ikametgâhının bulunduğu yer vergi dairesine.
 • Mükellefin yabancı memlekette bulunması halinde beyanname, mükellefin bulunduğu yerdeki Türkiye Konsolosluğuna verilir. Ancak, muris veya tasarrufu yapan şahsın Türkiye’de hiç ikamet etmediği veya son ikametgâhının tespit olunamadığı takdirde veraset ve intikal vergisi beyannamelerinin, veraset yoluyla veya sair surette ivazsız tarzda intikal eden malın bulunduğu veya mükelleflerin ikametgâhlarının bağlı bulunduğu yer vergi dairesine verilebilir.

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesine Neler Eklenir?

Beyannamenin nereye verileceğinden bahsettikten sonra beyanname ekinde nelerin olması gerektiğinden de bahsedelim. Kendilerine veraset yoluyla veya ivazsız surette intikal eden mallar dolayısıyla veraset ve intikal vergisi beyannamesi düzenleyenler, beyannameyi ilgili vergi dairesine verirken intikal eden malların çeşidine göre aşağıdaki belgeleri beyannameye ekleyeceklerdir.

 • Veraset ilamı (mirasçılık belgesi).
 • Vasiyetname, miras mukavelenamesi
 • Borç ve masraflara ait belgeler.
 • Ticari bilanço ve gelir tablosu.
 • Gayrimenkuller için, tapunun fotokopisi ve emlak vergisi değerini gösteren ilgili belediyeden alınmış bir belge.
 • Ölüm ve Mirasçılık Bildirimi; Bu bildirim formu, veraset ve intikal vergisini tarha yetkili vergi dairelerinden alınıp doldurulduktan sonra, ölenin son ikametgâhının bağlı olduğu muhtarlığa tasdik ettirilmesi zorunludur. (Murisin Türkiye’deki son ikametgâhı bilinmiyor ise söz konusu belge aranılmayacaktır.),

Veraset İlamı Nasıl Alınır?

Veraset ve İntikal Vergi Beyannamesi için gerekli olan Veraset ilamının nasıl alınacağı ile devam edelim. Veraset İlamı mirasçılık belgesidir, mirasçıları ve miras paylarını gösterir. Mirasçılık belgesi, 01.10.2011 tarihine kadar yalnızca sulh hukuk mahkemesinden alınırken, 6217 sayılı İdari Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1512 sayılı Noterlik Kanununda yapılan değişiklik sonucunda, 01.10.2011 tarihinden itibaren mirasçılarca sulh hukuk mahkemesinin yanı sıra noterlerden de alınabilmektedir.

Kanundan anlaşılacağı üzere vatandaşlar veraset ilamını Sulh Hukuk Mahkemelerinden ve noterlerden alabilirler.

Veraset ve İntikal Vergi Dairesine Başvuru Süresi

Evraklarımızı hazırladıktan sonra vergi dairesine ne kadar süre içerisinde başvurmamız gerekir? Bu konuda da kanun koyucu iltimasa yer bırakmamış ve süreleri şu şekilde belirlemiştir :

Veraset yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin süreler şu şekildedir;
 • Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise ölüm tarihinden itibaren, mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde dört, yabancı bir ülkede bulunmaları halinde altı ay içinde,
 • Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ise mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde altı, ölen kişinin bulunduğu ülkede bulunmaları halinde dört, murisin bulunduğu ülke dışında yabancı bir ülkede bulunmaları halinde sekiz ay içinde,
 • Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi izleyen bir ay içinde başvuruların yapılması gerekir.

İvazsız intikallere ilişkin başvuru ise; malların hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen bir ay içinde yapılmalıdır.

Ayrıca gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarında, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20. günü akşamına kadar beyanname verilir.

Veraset ve İntikal Vergisi Ödeme

Veraset ve intikal vergisi, tahakkukundan itibaren üç yılda her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere toplam altı eşit taksitte ödenir.
Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarında, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20. günü akşamına kadardır.

Veraset ve İntikal Vergisinden Düşürülebilecek Giderler Nelerdir?

Vergi dairesine ya da ilgili idareye vergimizi ödemeden önce matrahın tespitinde bazı borç ve masrafların düşülmesi mümkündür. Bunlar ;

 • Veraset yoluyla meydana gelen intikallerde, murisin geçerli belgelere dayanan borçları ile vergi borçları.
 • Diğer suretle iktisaplarda (ivazsız intikallerde) malın aynına (kendisine) ait borçlarla vergi borçları (Hibe edilen mala isabet eden borçları hibe eden üstlenmiş ise bu borçlar indirilmez).
 • Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallardan yabancı memleketlerde bulunanlara isabet eden borçlar ile yabancı memleketlerde bu mallar dolayısıyla ödenen veraset ve intikal vergileri (Ancak, söz konusu borçlar ve vergiler beyan edilen malların değerini geçemez).
 • Cenazenin donanımı ve gömülmesi için yapılan giderler.

Burada önemli bir konunun altını çizmek istiyoruz. Bu borç ve masrafların matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için, mükelleflerin bunları beyannamenin ilgili bölümünde göstermeleri ve bunlara ilişkin geçerli belgeleri beyannameye eklemeleri zorunludur.

Veraset ve intikal vergisi istisna tutarı 2019

Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4. maddesinde yer alan istisnalar aşağıda belirtilmiştir.

 • Veraset yoluyla intikal eden ev eşyası ile murise ait kişisel eşyalar ve aile hatırası olarak korunan tablo, kılıç, madalya gibi eşyalar.
 • Veraset yoluyla intikal eden malların, evlatlıklar da dahil olmak üzere çocuklar ve eşten her birine düşen miras paylarının (2019 yılı için) 250.125 TL’sı, eşin yalnız başına mirasçı olması halinde ise kendisine isabet eden miras payının (2019 yılı için) 500.557 TL’sı,
 • Örf ve adete göre verilmesi gelenek olmuş hediye, cihaz, yüzgörümlüğü ve drahomalar (gayrimenkuller hariç).
 • Bütün sadakalar.
 • İvazsız suretle vaki intikallerin (2019 yılı için) 5.760 TL’sı.
 • Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin (2019 yılı için) 5.760 TL’sı, veraset ve intikal vergisinden istisnadır.

Yukarıda belirtilen istisna tutarları, 2019 yılı için geçerlidir. Bu tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle dikkate alınmaktadır.

Yeditepe Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü Nerede?

Yeditepe Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi İstanbul Vatan Caddesinde yer almaktadır. İstanbul gibi kalabalık şehirlerde bu tür işlemler için ayrı vergi daireleri kurularak yoğunlukların önüne geçilmeye çalışılmıştır. Nüfusun daha az olduğu diğer şehirlerimizde ise veraset işlemleri vergi dairelerinin içinde yapılmaktadır. İstanbul’da ise veraset işlemleri Yeditepe Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir.

Yeditepe Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü İletişim Bilgileri

 • Adres: Akşemsettin Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:56 Fatih/İSTANBUL
 • Santral: (0212) 453 82 00
 • Telefon: (0212) 453 82 11
 •      Fax:  (0212) 5236041

Böylece veraset ve intikal vergisine dair bilinmesi gereken bir çok bilgiyi verdiğimiz bu yazımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizler Pratik Vergi ailesi olarak çeşitli konularda değerli vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam ediyoruz. Sizler de vergi dünyasında neler olup bittiği veya vergi problemlerinin çözümleri hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz sitemizi takip edebilirsiniz. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığının hazırlamış olduğu mirasçıların vergisel yükümlülüklerini de buradan okuyabilirsiniz.

Sevgi ve Saygılarımla

İsmail Akın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here