Uzlaşma Nasıl Yapılır?

0
332
Uzlaşma Nedir? Nasıl Yapılır?

Daha önceki yazılarımızda okuyucularımıza zor durumda olan mükelleflere kanun koyucu tarafından sağlanan bir takım kolaylıklardan bahsetmiştik. Bu kolaylıkların asıl sebebi kanun koyucunun mükellefin görevlerini yerine getirdikten sonra zor duruma düşmesine sebebiyet vermemek istemesidir. Uzlaşma Nasıl Yapılır? Başlıklı yazımıza geçmeden önce siz değerli okuyucularımıza eski yazılarımızı hatırlatmak isteriz.

Tecil nedir? Vergi borçları nasıl tecil edilir? Başlıklı yazımızla vergi dairelerine borcu olan mükelleflerin 6183/48. maddeden faydalanabileceğini yazmıştık. İlgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. Diğer bir yazımızda ise Zor Durum Hallerinde Mükelleflere Sağlanan Kolaylıklara değinmiştik. Bu yazımıza da buradan ulaşabilirsiniz.

Kısa bir hatırlatmadan sonra Uzlaşma Nasıl Yapılır? Sorusuna yönelebiliriz. Öyleyse Başlayalım.

Uzlaşma Nedir?

Uzlaşma, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca yapılan vergi incelemelerine dayanılarak bulunan matrah veya matrah farkları üzerine salınacak vergi, resim ve harçlar, bunlara bağlı vergi, resim ve harçlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezaları, özel usulsüzlük ve usulsüzlük cezaları vb. için alacaklı idareyle bir anlaşma yoludur. Uzlaşma,  vergi borç ve cezaları olan vatandaşlarımız için önemli bir indirim olanağı tanımaktadır. Bunun için alacaklı vergi dairesine başvurulur ve uzlaşma günü belirlenir. Önemli bir bilgi paylaşmak gerekirse uzlaşmada pazarlık yapmak faydanıza olabilmektedir.

10 Soruda Uzlaşma

1.Vatandaşlarımız hangi vergi ve cezalar için uzlaşma hükümlerinden faydalanabilir?
 • Tarhiyat Öncesi Uzlaşma                                                  

Tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamındaki vergi ve cezalar şunlardır:

 • Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca yapılan vergi incelemelerine dayanılarak
  bulunan matrah veya matrah farkları üzerine salınacak vergi, resim ve harçlar.
 • Yukarıda belirtilen vergi, resim ve harçlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezaları.

Tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamı dışında kalan vergi ve cezalar şunlardır:

 • Kaçakçılık suçlarından dolayı 3 kat vergi ziyaı cezası kesilecek vergiler ile bunlara ilişkin cezalar.
 • Usulsüzlük cezaları.
 • Özel usulsüzlük cezaları.
 • Kaçakçılık suç ve cezalarına iştirak nedeniyle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilecek vergi ile kesilecek cezalar.
 • Vergi incelemesine dayanmaksızın bulunan matrah veya matrah farkları üzerinden tarh edilecek vergiler ile kesilecek vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları.

 

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma kapsamındaki vergi ve cezalar şunlardır:

 • Kaçakçılık dışındaki fiiller sonucu vergi ziyaına sebebiyet verilen durumlarda tarh edilen vergiler ile kesilen vergi ziyaı cezaları.
 • Mükellefler tarafından yasal süresinden sonra verilen beyannameler ile Vergi Usul Kanununun 371. maddesine göre pişmanlık talepli olarak kabul edilen ancak şartların ihlali nedeniyle kanuni süresinden sonra verilen beyanname olarak işleme tabi tutulan beyannameler üzerinden tahakkuk fişi ile tahakkuk ettirilen vergilere ilişkin olarak kesilen vergi ziyaı cezaları.

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma kapsamı dışında kalan vergi ve cezalar ise şunlardır:

 • Kaçakçılık suçlarından dolayı 3 kat vergi ziyaı cezası kesilen vergiler ve bunlara ilişkin vergi ziyaı cezalarıç
 • Usulsüzlük cezaları (Vergi Usul Kanununun 336. maddesi hükmüne göre kesilen usulsüzlük cezaları dahil).
 • Özel usulsüzlük cezaları.
2.Vatandaşlarımız vadesinde ödemedikleri borçları için uzlaşmadan yararlanabilir mi?

Uzlaşmanın konusuna ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergiler girmekte olup, kesinleşmiş ve tahsil aşamasına gelmiş kamu alacakları uzlaşma kapsamı dışındadır.

3.İnceleme esnasında tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunan veya tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde hiç bulunmayan bir vatandaşımız tarhiyat sonrası uzlaşmadan yaralanabilir mi?

Tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunmayan mükellef, şartları taşıyorsa tarhiyat sonrası uzlaşma talebinde bulunabilir. Tarhiyat öncesi uzlaşma talep eden mükellefin, uzlaşma görüşmesinden önce bu talebinden vazgeçtiğini yazılı olarak bildirmesi durumunda, şartları taşıyorsa tarhiyat sonrası uzlaşma hakkı vardır.

4.Tarhiyat öncesi uzlaşma talep eden ancak kendisiyle uzlaşma temin edilemeyen veya uzlaşmaya varılamayan vatandaşımız daha sonra tarhiyat sonrası uzlaşma talep edebilir mi?

Bu tür durumlarda vatandaşlarımız bunu talep edemez, mevzuat gereği mükellef bu iki hakkın ancak birinden yararlanabilir.

5.Vatandaşlarımız uzlaşma talebini ne kadar süre içinde yapmalıdır?

 • Tarhiyat Öncesi Uzlaşma

Nezdinde inceleme yapılan mükellefler incelemenin başlangıcından inceleme ile ilgili son tutanağın düzenlenmesine kadar geçen süre içerisinde her zaman uzlaşma talebinde bulunabilirler.

İnceleme elemanlarınca yapılacak “uzlaşmaya davet” hallerinde ise, davet yazısının mükellefe tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde uzlaşma talebinde bulunabilirler.

İncelemenin sonuçlandığı tarihte tarh zaman aşımının sona ermesine üç aydan az bir zaman kalması halinde mükellefe uzlaşma talebinde bulunup bulunmadığı sorulmaz ve uzlaşma talebinde bulunmaya davet edilmez.

 • Tarhiyat Sonrası Uzlaşma

Uzlaşma talebinin, vergi/ceza ihbarnamesinin mükellefe tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içinde yapılması gerekir.

6.Uzlaşma başvurusu nereye yapılmalı?

Uzlaşma talebi için vatandaşlarımız, yetkili uzlaşma komisyonuna, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine dilekçe ile veya interaktif vergi dairesi üzerinden yapılır.

7.Uzlaşma talebini mükellef adına kim yapabilir?

Uzlaşma talebinde mükelleflerin şahsen başvurması gerekir. Ancak mükellefin temsilcisi de noterden alınmış vekâletnameye dayanarak başvuruda bulunabilir. Tüzel kişiler, küçükler ve kısıtlılar ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunların kanuni temsilcileri uzlaşma talebinde bulunabilir.

8.Vatandaşlarımız, yapılan tarhiyata dava açıp aynı zamanda uzlaşma başvurusunda bulunabilirler mi?

Uzlaşma talebinde bulunan mükellef, uzlaşma talep ettiği vergi ve vergi ziyaı cezası için ancak uzlaşma vaki olmadığı veya temin edilemediği durumda yargı yoluna başvurabilir. Vatandaşlarımız tarafından aynı vergi ve ceza için uzlaşma talebinden önce dava açılmışsa dava, uzlaşma işleminin sonuca bağlanmasından önce vergi mahkemelerince incelenmez; herhangi bir sebeple incelenir ve karara bağlanırsa bu karar hükümsüz sayılır.

9.Uzlaşma vaki olduktan sonra ne kadar sürede ödeme yapılmalıdır?

Uzlaşmanın vaki olması halinde, üzerinde uzlaşılan vergi ve cezanın, düzenlenen uzlaşma tutanağı vergi ve cezaların ödeme zamanlarından önce mükellefe tebliğ olunmuşsa normal vade tarihlerinde; ödeme zamanları kısmen veya tamamen geçtikten sonra tebliğ olunmuşsa ödeme süreleri geçmiş olanlar uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi gerekir. Ayrıca, üzerinde uzlaşılan vergi miktarına, verginin normal vade tarihinden uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre için Vergi Usul Kanununun 112. maddesine göre gecikme faizi hesaplanır.

10.Vatandaşlarımız uzlaşılan vergiyi ödeyemezse uzlaşma geçersiz olur mu?

Uzlaşmaya varıldıktan sonra üzerinde uzlaşılan tutar kesinleşmekte olup, söz konusu tutarın süresinde ödenmemesi halinde uzlaşma geçersiz sayılmaz. Ancak, kesinleşen tutarlar üzerinden gecikme zammı hesaplanır.

Uzlaşma için Neler Gerekli?

Uzlaşma Nasıl Yapılır? başlıklı yazımızı sonlandırırken uzlaşma için gerekli olan evrakları sayalım:

Gerçek kişiler için,

 • Nüfuz cüzdanı/sürücü belgesi aslı ile fotokopisi;

Tüzel kişiliği haiz müesseseler adına

 • İmza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği,
 • nüfuz cüzdanı/sürücü belgesi aslı, ayrıca bunların birer fotokopisi
 • şirket kaşesi;

Vekâletname ile katılacaklar için,

 • Vekâletnamenin aslı (“uzlaşma” ibaresi bulunması şarttır) veya noter onaylı örneği
 • nüfuz cüzdanı/sürücü belgesi aslı, ayrıca bunların birer fotokopisi gerekmektedir.

Uzlaşma Nasıl Yapılır? başlıklı yazımız burada sona ermektedir. Uzlaşma Nasıl Yapılır? konusu ile ilgili sormak istediğiniz sorular veya eklemek istediği bilgiler var ise bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Sevgi ve Saygılarımla

İsmail AKIN

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here