Tecil nedir? Vergi borçları nasıl tecil edilir?

0
269

Daha önceki yazılarımızda mükelleflere gönderilen ödeme emirlerinden bahsetmiştik.  Ödeme emri tahakkuk eden borcun, tebliğ aşamasına gelmesidir ve artık borcun ödenmesi gerekmektedir. Peki, vergi dairesine olan borcumuzu ödeyecek durumumuz yoksa ne yapabiliriz?  Maliye’ye olan borçlar taksitlendirilebilir mi?

Konuya başlamadan önce Vergi Usul Kanunu’na dair bir durumdan bahsetmek istiyorum. Vergi Usul Kanunu prensibi gereği mükellefleri zor duruma düşürerek tahsil yöntemini reddetmektedir. Bu sebeple borçlarınızı ödediğiniz durumda zor duruma düşecekseniz elbette borçlarınızı taksitlendirebilirsiniz.  Şimdi tecilin yani borçlarımızın taksitlendirilmesi konusuna başlayabilir. Tecil nedir? Buyurun…

Tecil 6183 sayılı AATUHK’na dayanılarak yapılan bir idari işlemdir. Borcun vadesinde ödenmesi, Haciz tatbiki, Haczedilen malların paraya çevrilmesi, borçluyu çok zor duruma düşürecekse tecil talep edilebilir.

Öncelikle hangi borçların tecil kapsamında olmadığını sayalım: Geçici Vergi, Özel Tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri  Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Harçlar (İkmalen tarhiyata dayanan tapu  harçları hariç), Fonlar, Paylar (Eğitime Katkı Payı ve buna ait gecikme zammı dahil) Haklar, Ecrimisil ve Ek Vergiler. Bu borçlar dışındaki borçlarımızı 6183/48 maddeye göre taksitlendirebiliriz. Şimdi de bu borçları sayalım:

*Motorlu taşıtlar vergisi, motorlu taşıtlar  vergisine ait gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezası,  Karayolları Trafik  Kanununa göre verilen trafik para cezaları, Karayolu Taşıma Kanununa göre  verilen idari para cezaları, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve  Görevleri Hakkında Kanun uyarınca tahsili gereken geçiş ücreti ve idari para  cezalarından olan alacaklar ve bunların fer’ileri,

 *Yüksek öğrenim kredi borcu, yüksek öğrenim  harç kredisi ve bu alacaklara ait gecikme zamları, 

Görüldüğü gibi taksitlendirebileceğimiz borç kalemleri oldukça geniştir. Yine gündelik hayatımızda karşımıza çıkabilecek borçlardır. Tecil talebi borçlu olduğumuz vergi dairesine talep ile gerçekleşir.  Talebi “Tecil ve Taksitlendirme Talep  Formu” ile gerçekleştirebiliriz.  Söz konusu form, Başkanlığımız internet sitesinden temin edilerek  kullanılabilecektir. Ayrıca burayı tıklayarak da ilgili formu indirebilirsiniz.  Tecil ve taksitlendirme talebinin değerlendirilebilmesi  için formun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

Bizzat borçlunun kendisi veya vergi borcundan sorumlu tutulan kanuni temsilciler, ortaklar gibi asıl borçlu ile birlikte borçtan sorumlu tutulan kişiler veya bu konuda özel olarak vekâlet verilen kişiler tecil ve taksitlendirme talebinde bulunabilirler. 

Tecil ve taksitlendirme, borcun ödenmesinden önceki her safhada, haczin tatbik edilmiş olduğu hallerde ise haczedilen malların paraya çevrilmesine kadar talep edilebilir.

BORCUMU TAKSİTLENDİRMEK İÇİN ÖDEME YAPMAM GEREKİYOR MU?

Borçlu veya vekili tarafından yazılı talep, teminat gösterme (50.000 TL’yi aşıyorsa aşan kısmın yarısı kadar), pratikte borcun % 10 u kadar bir meblağı peşin almak suretiyle ve 36 ay vadeyi geçmemek üzere vergi borcu tecil edilebilir. Tecil faiz oranı (2019 yılı için) %12’dir.

Dipnot: Borçları tecil ve taksitlendirilen borçlular, tecil  edilen borçlarının % 10’unu ödemiş olmaları ve vadesi geçmiş başka borçları bulunmaması şartıyla vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair yazı (Borcu yoktur yazısı)  alabileceklerdir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here