Tebliğ nedir? Tebliğ usulleri nelerdir?

0
500
Beyanname Verme Süreleri Uzatıldı

Vergiyi doğuran olayları kısaca 4T olarak biliriz. Peki, vergi usulde bu 4T nedir? 4T’yi kısaca sayacak olursak; tarh, tebliğ tahakkuk ve tahsil aşamalarıdır.  4T aynı zamanda vergilendirme süreci olarak da bilinir. Vergilendirme sürecinin 2. Adımı olan Tebliğ nedir?  Bu yazımızda tebliğ nedir tebliğ usulleri nelerdir sorularını cevaplayacağız. Öncelikle Tebliğ Vergi Usul Kanunu’nun Beşinci Kısım Birinci Bölümü 93-109. Maddelerinde düzenlenmiştir. Bu teorik açıklamadan sonra tebliğin gündelik hayatımızda ne anlama geldiğiyle devam edelim.  VUK’a  göre tebliğ, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların vergi idaresi tarafından;

  • Mükellefe,
  • Bunların kanuni temsilcilerine,
  • Umumi vekillerine veya
  • Vergi cezası kesilenlere bildirilmesidir.

Tanımdan da anlaşılacağı üzere ilgili vergi olayının mükellefe bildirilmesine tebliğ diyoruz. Peki, Tebliğ hangi adreslere yapılmaktadır? Vergi Usul Kanunu’na göre yapılacak tebliğler, bilinen adreslere yapılmalıdır. Bilinen adresler şunlardır:

  1. Mükellef tarafından işe başlamada veya adres değişikliğinde bildirilen işyeri adresleri,
  2. Yoklama fişinde veya ilgilinin imzası bulunmak şartıyla yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen işyeri adresleri,
  3. Adres Kayıt Sisteminde (Adres kayıt bilgilerine e-devlet.com adresinden ulaşılabilmektedir) bulunan yerleşim yeri adresi.

Bilinen adreslerde tebliğ nasıl yapılır?

Mükellefin bilinen işyeri adresinin bilinmemesi durumunda tebliğ öncelikle bu adreste yapılır. Bilinen işyeri adresi olmayanlara tebliğ ise doğrudan yerleşim yeri adresine yapılır

Tebliğ evrakının teslimi nasıl yapılır?

Tebliğ memuru evrakı içeren zarf, muhatap ile posta memuru tarafından tebliğ alındısına tarih ve imza konulmak suretiyle tebliğ yapılır.

Dipnot: Muhatap imza atacak kadar yazı bilmez veya herhangi bir sebeple imzalamayacak durumdaysa sol elin başparmağı bastırılmak suretiyle tebliğ yapılır.

Tebligat yapılacak adreste tebliğ yapacak kimse bulunmazsa neler yapılması gerekir?

Geçici ayrılmalar dâhil olmak üzere muhatabın bilinen işyeri adresinde tebliğ yapılacak kimse bulunmazsa tebliğ evrakı idareye iade edilir. Bu durumda tebliğ muhatabın yerleşim yeri adresine yapılır.

Geçici ayrılmalar dâhil muhatabın yerleşim yeri adresinde tebliğ yapılacak kimse bulunmazsa tebliğ evrakı idareye iade edilir. İdare muhatabın yerleşim yeri adresine 2. Kez tebliğe çıkar. Muhatabın yerleşim yeri adresine 2.defa tebliğe çıkılması durumunda tebliğ yapılacak kimse bulunmazsa posta memuru tarafından tebligat pusulası kapıya yapıştırılır.

Muhatap tebliği almaktan imtina ederse (kaçınırsa) ne yapılır?

Muhatabın bilinen işyeri adresinde veya yerleşim yeri adresinde bulunmasına rağmen tebliği almaktan kaçınırsa, posta memuru tarafından tebligat pusulası kapıya yapıştırılır. Bu durumda tebliğ pusulanın kapıya yapıştırıldığı tarihte yapılmış sayılır ve tebliğ evrakı idareye iade edilir.

Bu durumda bir diğer husus tebliğ evrakının 15 gün içinde muhatap tarafından alınmasıyla oluşur. Şayet muhatap idareye iade edilen evrakı 15 gün içinde alırsa aldığı tarih tebliğ edilmiş sayılır. 15 gün geçtiği halde alınmamışsa tebliğ tarihi pusulanın kapıya yapıştırıldığı tarih tebliğ tarihi olarak kabul edilir.

E-tebliğ nedir?

Tebliğ yapılacak kimselere Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliğ esaslarına bağlı kalınmaksızın tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir. E-tebliğ için bağlı bulunulan vergi dairelerinden şifre oluşturulması gerekmektedir. Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. Günün sonunda yapılmış sayılır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here