Silah Ruhsat Harcı Nedir?

0
297
Silah Ruhsat Harcı Nedir?

Silah Ruhsat Harcı Nedir? Başlıklı bu yazımızda Silah Ruhsat Harcı nedir? Kimler Silah Ruhsat Harcına Tabiidir? Kimler Silah Ruhsat Harcından Muaftır? Sorularını cevaplandırmaya çalışacağız. Öncelikle kanunda Silah Ruhsat Harcı nasıl yer almış ona bakalım.

Silah Ruhsat Harcı; 492 sayılı harçlar kanununun 108. maddesinde “imtiyazname, ruhsatname ve diplomalardan bu kanuna bağlı (8) sayılı tarifede yazılı olanları harca tabidir” denilerek tanımlanmıştır. (8) sayılı tarifenin “IV. Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar” başlıklı bölümünde 16. Maddesinde silah taşıma, bulundurma, yivsiz tüfek ruhsatnameleri için ödenecek harç tutarları belirlenmiştir.

Harçlar kanunu 123. Maddesinin ilk fıkrasında, özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle ilgili işlemlerden harç alınmayacağı; 125. maddesinde de bu kanunun ilgili kısımlarında mükellefiyet hakkında konulmuş hükümlerin aksine özel kanunlarda hüküm bulunduğu takdirde özel kanun hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Öte yandan, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7. Maddesinde kimlerin silah kullanabileceği ve mesken ya da iş yerlerinde bulundurabilecekleri belirtilmiş, aynı maddenin 3. Fıkrasında ise 1.2.3.4 numaralı bentlerde sayılan kişilere ait silahların taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve belgelerin harca tabi olmadığı hüküm altına alınmıştır.

Kimler Silah Taşıyabilir Mesken ya da İş yerinde Bulundurabilir?

Peki kimler Silah taşıyabilir? Kimler Mesken ve ya iş yerinde silah bulundurabilir? Bu soruların cevapları için yine kanunumuza bakalım.

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7. maddesinde, ateşli silahları kimlerin  taşıyabilecekleri ve bulundurabilecekleri sayılmıştır. Buna göre ateşli silahları ancak

 1. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar, Yasama Organı Üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar,
 2. Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip bulunanlar,
 3. Bakanlar Kurulu Kararı ile silah taşıyabileceklerine karar verilen Devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüsleri memur ve mensupları,
 4. A) Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden tart ve ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 926 sayılı Kanunun 50. maddesinin (c) bendi, 3269 sayılı Kanunun 16. maddesinin üçüncü  fıkrası ve 3466 sayılı Kanunun 15. maddesi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durumları sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 12. maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13 ve 16. maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenler veya 1402 sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca emekli edilenler hariç olmak üzere emekli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile mecburi hizmetini tamamlayarak istifa etmek suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan subay, astsubay, ve uzman jandarmalar ve en az on yıl görev yapıp sözleşmelerinin uzatılmaması sonucu veya kendi isteğiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan uzman erbaşlar;
 5. B) Disiplin kurulları veya mahkeme kararıyla meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlar ya da haklarında verilen mankümiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler veya sicillen ya da 1402 sayılı Kanunun 2. maddesi gereğince emekli edilenler hariç olmak üzere,
 6. a) Vali ,vali muavini, kaymakam ve bucak müdürlüğünden veya mülki idare amirliği hizmetlerinden,
 7. b) Hakim, C. Savcısı ve C. Savcı yardımcısı ile bu meslekten sayılanlardan,
 8. c) Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personelden,
 9. d) MİT hizmetleri mensuplarından,
 10. e) Çarşı ve mahalle bekçilerinden, Emekli olanlar.
Ayrıca
 1. Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirlenecek esaslara göre valiler tarafından verilecek izin vesikasını alanlar, taşıyabilirler veya meksen ya da işyerinde bulundurabilirler.

Kimler Silah Ruhsatı Harcından Muaftır?

Peki kimler silah ruhsatı için ücret ödemezler? Silah ruhsatı muafiyeti şartları nelerdir? Şimdi de bu sorularla Silah Ruhsatı Nedir? başlıklı yazımıza devam edelim.

Birinci fıkranın (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerinde sayılan kişilere ait silahların,

 • 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64. maddesine,
 • 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna,
 • 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna,
 • 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık  Bağlanması  Hakkında  Kanuna, 
 • 2629  sayılı  Uçuş,  Paraşüt,  Denizaltı,  Dalgıç  ve  Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu,
 • 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ve
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre aylık bağlananlara ait silahların, barışta veya olağanüstü hallerde iç güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik her türlü faaliyet, eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik veya grup halinde intikaller sırasında veya bu harekât ve hizmetlerin sebep ve etkileri ile hayatlarını kaybedenlerin ana, baba, eş ve çocuklarına bu kişilerden intikal eden ateşli silahlar ile yukarıda sayılan kanunlara göre aylık bağlanmamış olsa bile bu şekilde yaralananlara ait ateşli silahların taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü resim, vergi ve harçtan muaftır.

Barışta veya olağanüstü hallerde iç güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla yürütülen her türlü faaliyet, eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik veya grup halinde intikaller sırasında bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle vefat edenlerden (şehit, er, erbaş ve malûl gaziler dahil) intikal eden silah bulunmaması durumunda; bunların ana, baba, eş ve çocuklarından sadece birinin, bir ateşli silahla sınırlı olmak kaydıyla, silah taşımasına veya bulundurmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü resim, vergi ve harçtan muaftır.

Kimler Silah Ruhsat Harcına Tabidir?

1, 2, 3 ve 4 numaralı bentlerde sayılan kişilere ait silahlar hariç olmak üzere mesken veya, iş yerinde bulundurulmasına izin verilen ateşli silahlar için bulundurma vesikası düzenlenirken yürürlükteki Harçlar Kanunu hükümlerine göre bir defaya mahsus olmak üzere harç alınır.

Silah taşımaya yetki veren kimlik kartları ile belgelerin düzenlenmesi ve gerektiğinde yenilenmesi ya da geri alınmasına ilişkin usul ve esaslar Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikte düzenlenir.

Silah Ruhsat Harcı Nedir? nedir başlıklı yazımız burada son bulmaktadir. Sizler de soru ve görüşleriniz için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca Gelir İdaresinin 15 Temmuz Şehit ve Gazi yakınlarını ilgilendiren silah harcı muafiyeti düzenlemesine de buradan ulaşabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here