Pilot ve Kabin Memurlarına Gelir Vergisi Düzenlemesi

0
173

Geçtiğimiz günlerde yapılan düzenlemeyle pilotlara ve kabin memur kazançlarının gelir vergisinde düzenlemeye gidildi. Oldukça tepki çeken bu konuyu pilot ve kabin memurlarına gelir vergisi düzenlemesi başlıklı bu yazımızda irdeledik.

Yapılan değişiklik pilot ve kabin memurlarının gelir vergisinden istisna edilen tutarın değişikliğine yöneliktir. Daha önceleri bu oran %85 iken son uygulama ile %70’ e düşürülmüştür.

Pilot ve Kabin Memurlarına Gelir Vergisi Düzenlemesi ilgili kanunda değişiklik yapılarak uygulanmaya başlamıştır. Bu değişiklik Gelir Vergisi Kanununun 23. Maddesinde belirtilen “ücretlerde istisnalar” a 7161 sayılı kanunla aşağıdaki bent eklenerek yapılmıştır.

“17. Kamu kurum ve kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu veya kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin %70’i (Cumhurbaşkanı, bu oranı %100’e kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.)” Bu eklemeyle pilot ve kabin memurlarının maaşı doğrudan törpülenmekte ve ciddi bir azalış görülmektedir.

Bir örnekle Pilot ve Kabin Memurlarına Gelir Vergisi Düzenlemesi başlıklı yazımıza devam edelim.

  • Air Jet Hava yollarında çalışan ve bekar olan pilot Sadık Bey’e 2019 yılı Şubat ayında brüt 40.000 TL ücret ödenecektir. Sadık Bey’in 2019 Şubat ayına ilişkin ödenen ücretine uygulanacak gelir vergisi istisnası tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:

Brüt ücret= 40.000,00 TL

SGK primi (%14+%1)*= 2.878,20 TL

Şahıs sigorta primi=1.000,00 TL

Safi ücret (gelir vergisi matrahı= 36.121,80 TL

İstisna edilecek matrah (36.121,80 x %70)=25.285,26 TL

Vergiye tabi matrah= 10.836,54 TL

Hesaplanan gelir vergisi= 1.625,48 TL

Asgari geçim indirimi tutarı= 191,88 TL

Ödenecek gelir vergisi= 1.433,60 TL

*2019 yılı sigorta prim tavan tutarı olan 19.188,00 TL dikkate alınarak hesaplama yapılmıştır.

Bir başka örnekle yazımıza devam edelim.

  • Air Jet Hava yollarında çalışan ve bekar olan kabin memuru Ece Hanım’ın 2019 yılı Şubat ayında brüt 10.000 TL ücret ödenecektir. Kabin memuru Ece Hanım’ın 2019 Şubat ayına ilişkin ödenecek ücretine uygulanacak gelir vergisi istisnası tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Brüt ücret= 10.000,00 TL

SGK primi (%14+%1)= 1.500,00 TL

Şahıs sigorta primi=1.000,00 TL

Safi ücret (gelir vergisi matrahı)=  7.500,00 TL

İstisna edilecek matrah (7.500,00x %70)= 5.250,00 TL

Vergiye tabi matrah= 2.250,00 TL

Hesaplanan gelir vergisi= 337,50 TL

Asgari geçim indirimi tutarı= 191,88 TL

Ödenecek gelir vergisi=  145,62 TL

Sizler de maaş bordronuzu bu hesaplara göre kıyasladığınızda maaşınızda meydana gelecek değişiklikleri hesaplayabilirsiniz. Verilen örneklerle yazımızın Pilot ve Kabin Memurlarına Gelir Vergisi Düzenlemesi kısmını sonlandırarak diğer gelişmelerle devam edelim.

Düzenlemede pilot ve kabin memurlarını ilgilendiren başka ne tür gelişmeler var?

İlgili maddedeki şartları sağlayan pilot ve kabin memurlarına yapılan düzenleme bununla da sınırlı değil. Yine 7161 sayılı kanunla Gelir Vergisi Kanununun 29. Maddesindeki “Teşvik  İkramiye ve Mükafatları” nda da değişiklik yapılmıştır. Buna göre GVK 29. Maddesi 2 numaralı bendinde “2. Subay, astsubay, erbaş ve erlere ve ordu hizmetinde bulunan sivil makinistlere, uçuş, dalış gibi hizmetleri dolayısıyla verilen tazminatlar, gündelikler, ikramiyeler ve zamlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren personele fiilen uçuş hizmetleri ve kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde denizaltına dalış yapanlara fiilen dalış hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı mahiyetteki ödemeler;” olarak değiştirilmiş dolayısıyla istisnanın kapsamı genişletilmiştir.

Bu madde değişmeden önce şu şekildeydi : Subay, astsubay, erbaş ve erlere ve ordu hizmetinde bulunan sivil makinistlere, uçuş, dalış gibi hizmetleri dolayısıyla verilen tazminatlar, gündelikler, ikramiyeler, zamlar ile Türk Hava Kurumu veya (5766 sayılı Kanunun 8. maddesiyle değişen ibare, Yürürlük: 06.06.2008) kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış personele; fiilen uçuş hizmeti, denizaltına dalış yapanlara fiilen dalış hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı mahiyetteki ödemeler.”

Bu değişiklikle “Türk Hava Kurumu” kaldırılmış, kabin memurlarına “sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış” olma şartı getirilmiş ve ayrıca denizaltına dalış yapanlara “kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde” şartı kaldırılmıştır.

İstisnanın kapsamı ve uygulaması nasıldır?

Söz konusu düzenlemeyle hava aracını sevk ve idaresiyle görevli pilotlara ve uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış kabin memurlarına 01/02/2019 tarihinden itibaren nakden veya hesabın ödeme aylık ücretlerinin gerçek safi değerinin %70′ i gelir vergisinden istisna edilmiştir.

İstisnadan yararlanmayacak olanlar kimlerdir?

THK veya kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde görevli olmakla birlikte yukarıda belirtilen görevliler dışındaki diğer personeller yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış veya uçak içinde hizmet veriyor olsa dahi bu istisnadan yararlanamayacaktır.

Hangi Ödemeler Ücret Kapsamında Değerlendirilecek ve Vergilendirilecektir?

Yapılan düzenleme pilot ve kabin memurlarına önemli istisnalar getirse de ücret kapsamında değerlendirilecek ödemelerde bulunmaktadır. Bu ödemeler 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 61. Maddesine göre “ücret”  sayılan; işverene tabi ve belirli bir iş yerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler olarak tanımlanmış ve ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunmasının onun mahiyetini değiştirmeyeceği belirtilmiştir. Dolayısıyla, pilot ve kabin memurlarına, bu hizmetlerine ilişkin olarak ödenen aylık ücret, mesai, prim, ikramiye, gider karşılığı ve sair adlarla yapılan tüm ödemeler ve sağlanan menfaatler de ücret kapsamında değerlendirilecektir.

Ücretin gerçek safi değeri; işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler toplamından, 193 sayılı Kanunun 63. maddesinde sayılan sigorta primi, şahıs/hayat sigortası primi ve sendika aidatları gibi indirimler ile 31. maddesinde yer alan engellilik indirimi düşüldükten sonra kalan miktardır. Bu hesaplama yapılırken, 193 sayılı Kanunun 23-29. maddelerine göre istisna kapsamında olan ve bordroda gösterilen diğer ücret ve benzeri ödemelerin ise ilgili hükümlerine göre istisna edileceği tabiidir.

Yukarıda verilen örneklerde anlatıldığı gibi GVK 63. Maddede “Gerçek Ücretin” hesabında sayılan indirimler ve engellilik indirimi gayrisafi ücrete uygulandıktan sonra %70’ lik oran safi ücrete uygulanacaktır. Daha sonra elde edilen vergiye tabi matraha gelir vergisi oranı (genellikle %15) uygulanacaktır.

Pilot ve Kabin Memurlarına Gelir Vergisi Düzenlemesi başlıklı yazımız burada son bulmaktadır. Sizler de eklemek istediğiniz bilgileri bizlerle iletişime geçerek paylaşabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here