Köprü Affı 2019

0
139
Köprü Affı 2019

18/06/2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan tebliğle daha önce hükümetimizce müjdesi verilen köprü affının detayları belli oldu. Buna göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçmesi yasak olan araçların geçmesiyle vatandaşlara kesilen cezaların red ve iadesinin nasıl yapılacağı yayınlanan tebliğle netleşti. Peki kaçak geçişlerin iptali için başvurular nasıl yapılacak? İadeler nereden alınacak? Köprü cezalarına af başvurusu nasıl yapılır? O halde Köprü Affı 2019 başlıklı yazımıza başlayalım.

Yayımlanan Tebliğde, 12/06/2019 tarihli ve 30799 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 30/05/2019 tarihli ve 7176 sayılı Bazı Kanunlar ile 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunudur. Kanunun 15 inci maddesiyle 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanuna eklenen geçici 5 inci maddenin uygulamasına dair açıklamalar yer almaktadır. Bu Tebliğ, 6001 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesine istinaden hazırlanmıştır.

6001 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinden yararlanacaklar kimlerdir?

6001 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinde “01/01/2019 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçilmesi nedeniyle 30 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca;

 • idari para cezası verilmez,
 • verilmiş olanlar tebliğ edilmez tebliğ edilmişlerin tahsilatından vazgeçilir,
 • varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilir,
 • yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretine hükmedilmez.

Söz konusu cezalar kapsamında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması halinde maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar red ve iade edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, 01/01/2019 tarihi (bu tarih dâhil) ile 12/06/2019 tarihi (bu tarih hariç) arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olduğu halde geçiş yapan araçlara ilişkin olarak 6001 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre idari para cezası verilmesi gereken kişilere idari para cezası verilmeyecektir.

 • Verilmiş olanlar tebliğ edilmeyecek,
 • Tebliğ edilmiş olanlar tahsil edilmeyecek,
 • Bu kişilerden tahsil edilen idari para cezası tutarları iade edilecektir.

Köprü Affı 2019 başlıklı yazımızı detaylandırmaya devam edelim.

Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılacak işlemler nelerdir?

6001 sayılı Kanunun geçici 5. maddesi kapsamında olan fiillere ilişkin olarak Karayolları Genel Müdürlüğünce ilgililerin başvurusu aranılmaksızın;

 • İdari yaptırım kararı düzenlenmeyecek,
 • Düzenlenmiş idari yaptırım kararları tebliğ edilmeyecek,
 • Kesinleşmiş ve ödenmemiş olan idari para cezaları takip için vergi dairelerine bildirilmeyecektir.

Vergi dairelerince yapılacak işlemler nelerdir?

6001 sayılı Kanunun geçici 5. maddesi kapsamında olan fiillere ilişkin olarak takip için ilgili vergi dairesine bildirilmiş idari para cezalarından tahsil edilmemiş olanlar herhangi bir başvuru beklenilmeksizin terkin edilecek ve takip işlemleri sonlandırılacaktır.

Geçici 5 inci madde kapsamının 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden yapılan geçişler nedeniyle verilen idari para cezaları olduğu dikkate alındığında vergi dairelerince yapılacak işlemlerin bu husus dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

Geçici 5 inci maddede “…varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilir, yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretine hükmedilmez.” hükmü yer aldığından, bu madde kapsamındaki idari para cezalarıyla ilgili olarak vergi dairesinin taraf olduğu dava bulunması halinde, anılan hükümden de bahsedilmek suretiyle “mahkemece karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilebilmesi için” ilgili mahkemeye bildirimde bulunulacaktır.

Ödenen tutarların iadesi nasıl yapılacak?

6001 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi kapsamında olan idari para cezalarından yapılan ödemelerin iadesi, ödemenin yapıldığı yer dikkate alınarak aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

Ödemenin;

 • Vergi dairesine veya vergi dairesi adına banka/Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT)’ye yapılmış olması halinde, motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine gönderilmek üzere,
 • Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan sanal POS üzerinden veya anılan Genel Müdürlük adına açılmış posta çeki hesabına yapılmış olması durumunda Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Veraset ve Harçlar Vergi Dairesine gönderilmek üzere,

herhangi bir vergi dairesine bu Tebliğ ekinde yer alan başvuru dilekçesi ile 02/09/2019 tarihine kadar başvurulması gerekmektedir.

Başvuruyu alan vergi dairelerince dilekçeler (başvuru dilekçesi örneği web sitemizde mevcuttur), iadeyi yapacak vergi dairesine aynı gün elektronik ortamda iletilecektir. Vergi dairelerince iade işlemleri, 30/09/2019 tarihine kadar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 23 üncü maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 inci maddesi dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

Vergi daireleri/Karayolları Genel Müdürlüğü hesaplarına yapılmış ödemeler dışında muhasebe birimlerine ödeme yapılmış olabilir. Böyle olması halinde ödemenin yapıldığı muhasebe birimine web sitemizde bulunan başvuru dilekçesindeki bilgileri içeren bir dilekçe ile 02/09/2019 tarihine kadar başvurulması gerekmektedir. İade işlemleri ilgili muhasebe birimi tarafından 30/09/2019 tarihine kadar yapılacaktır.

Köprü Affı Dilekçe Örneği

Köprü affı başvuruları için gerekli dilekçe örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

Böylece Köprü Affı 2019 başlıklı yazımızı burada sonlandırıyoruz. Bizler Pratik Vergi Ailesi olarak vatandaşlarımızı bilgilendirmeye ve yeniliklerden haberdar etmeye her geçen gün büyüyerek devam ediyoruz. Ayrıca vatandaşlarımıza vergi konularında yardımcı olmayı vazife addediyoruz. Sizlerinde vergi ve benzeri konularda sor ya da sorunları olursa bizlerle iletişime geçebileceğini hatırlatırız.

Sevgi ve Saygılarımla

İsmail Akın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here