Kitaplarda KDV iadesi

0
395
Kitaplarda KDV iadesi

Kitaplarda KDV müjdesi haberini daha önce yayınlamıştık. Peki kitaplarda KDV iadesi nasıl olacak? Hangi belgeler gerekmektedir. Kitaplarda KDV iadesi başlıklı yazımızla bu ve benzeri soruları cevaplayacağız. Öyleyse başlayalım.

3065 sayılı KDV kanununun 13. maddesi 7166 sayılı kanunla yeniden düzenlenmişti. Buna göre basılı kitap ve süreli yayınların (ikinci el olanlar dahil) yurt içindeki her safhada tesliminde ve ithali KDV’den istisna edilmişti. Bu defa Hazine ve Maliye Bakanlığı – Gelir İdaresi Başkanlığı Bürokratlarınca istisna edilen Kitaplarda KDV İadesi’ ne ilişkin tebliğ taslağı hazırlandı.

Kitaplarda KDV iadesi başlıklı yazımıza geçmeden önce bir yazımızı hatırlatmak istiyoruz. Daha önce yayınlanan “Kitaplarda KDV Oranı” başlıklı yazımızdan erişebilirsiniz. İlgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-16.) bölümünden sonra gelmek üzere başlığıyla birlikte aşağıdaki bölüm eklenmiştir. Bu bölümden sonra gelen bölümün numarası buna göre teselsül ettirilmiştir.

17. Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Tesliminde İstisna.

7166 sayılı Kanunla değişik 3065 sayılı Kanunun 13. maddesinin birinci fıkrasının (n) bendine göre, 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların teslimi 22/2/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV’den istisnadır. Bu istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir.

Kitaplarda KDV İstisnasının Kapsamı

İstisna, basılı kitap ve süreli yayınların (ikinci el olanlar dahil) yurt içindeki her safhada tesliminde ve ithalinde uygulanır.1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılan basılı kitap ve süreli yayınların tesliminde istisna uygulanmaz. Kanun maddesinde yer alan süreli yayın ifadesinden, belli aralıklarla yayımlanan gazete, dergi gibi basılmış eserler ile haber ajansları yayınlarının anlaşılması gerekmektedir. Ders kitapları, dini kitaplar, ansiklopediler, almanaklar, hikaye ve romanlar (foto roman, çizgi roman dahil), yemek kitapları, kitap şeklindeki harita ve atlaslar, soru ve bilgi bankası kitapları, yaprak testler, mevzuat seti kitapları da istisna kapsamındadır. Boyama defterleri, ciltli takvim, kartela, ezber kartları, kataloglar, broşürler gibi yayınlar kitap kapsamında değerlendirilemeyeceğinden bunların teslimi istisna kapsamında değerlendirilmez. Elektronik kitap (e-kitap) ile süreli yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik kitap ve süreli yayın okuyucu, tablet ve benzerlerinin tesliminde istisna uygulanmaz. İstisna, basılı kitap ve süreli yayınların teslimine ilişkindir. Kitapların basımına ilişkin alınan mal ve hizmetler KDV’ye tabidir.

Online Ürünlerde KDV İadesi;

Program şeklindeki mevzuat bilgi bankası, soru bankası, online test ve benzerleri ile CD veya flash bellek gibi veri taşıyıcılarla satılan görüntülü eğitim setleri istisna kapsamında değerlendirilmez. Zira bu ürünler basılı kitap kapsamında değerlendirilemez. Peki kitaplarda KDV iadesi uygulaması nasıl olacak? Yazımıza devam edelim.

Kitaplarda KDV İstisnasının Uygulanması nasıldır?

3065 sayılı Kanunun (13/n) maddesinde yer alan düzenleme tam istisna mahiyetindedir. İstisna kapsamında teslim yapanların düzenledikleri fatura ve benzeri belgelerde KDV gösterilmez. “3065 sayılı KDV Kanununun (13/n) maddesi hükmü gereğince KDV hesaplanmamıştır.” ibaresine yer verilir. Söz konusu istisnanın uygulanmasında 3065 sayılı Kanunun 13. maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen had uygulanmayacaktır. Bu sebeple Tebliğin (II/B) bölümünün “İstisna Uygulamalarında Alt Sınır” başlıklı ayrımında yer alan açıklamalar bu istisna uygulamasında dikkate alınmaz. Bu çerçevede teslim bedeline bakılmaksızın basılı kitap ve süreli yayınların tesliminde ve ithalinde istisna uygulanır.

İstisnanın Beyanı Nasıl Olacak?

Bu istisna kapsamında yapılan teslimler,

Teslimin yapıldığı vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının, “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunu kullanırlar. 335 kod numaralı “Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Teslimleri” satırı aracılığıyla beyan edilir. Bu satırın “Teslim ve Hizmet Tutarı” sütununa istisnaya konu teslimin KDV hariç tutarı, “Yüklenilen KDV” sütununa bu teslimlere ilişkin alış ve giderlere ait belgelerde gösterilen toplam KDV tutarı yazılır. İade talep etmek istemeyen mükellefler, “Yüklenilen KDV” sütununa “0” yazmalıdır.

İade için gerekli belgeler nelerdir?

Bu istisnadan kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:

  • Standart iade talep dilekçesi – İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi.
  • İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi.
  • İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu.
  • Satış faturaları listesi.​

ATİK’lerin iadesi talep edilebilir mi?

3065 sayılı Kanunun 13. maddesinin birinci fıkrasının (n) bendindeki istisna kapsamında temin ettiği basılı kitap veya süreli yayınları, yine bu istisna kapsamında teslim eden mükelleflerin, basılı kitap veya süreli yayın alımında ödemediği KDV’yi iade olarak talep etmesi mümkün olmayıp, varsa genel giderler ve ATİK’ler nedeniyle iade talep etmesi mümkündür. Bu durumda, genel giderler ve ATİK’ler nedeniyle yüklenilen KDV için iade talebinde bulunabilecek KDV tutarı, basılı kitap veya süreli yayınların satış bedeli ile bunların alış bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunan tutarı aşamaz.

Mahsuben iade nasıl olacak?

Mükellefler bu işlemlerden kaynaklanan mahsuben iade talepleri için yukarıdaki belgeleri ibraz etmesi gerekir. Bu durumda miktara bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.

Nakden iade nasıl olacak?

Mükelleflerin bu işlemlerden kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

KDV iadesine ve iade sürecine ilişkin çok önemli bilgilere sitemizde yayımlanan yazılarımızla genişçe yer ayırdık. Sizin için de çok faydalı olacağını düşündüğümüz “KDV İadelerinde Süre Kısalacak” ve” KDV İadesi Alan Mükelleflere Müjde” başlıklı yazılarımız sitemizde yayındadır.

Kitaplarda KDV İstisnası başlıklı yazımız burada son bulmaktadır.Kitaplarda KDV İstisnası konusuyla ilgili öğrenmek istediğiniz bilgileri bize sorabilirsiniz. Yine görüş ve önerilerinizi bizlerle iletişime geçerek paylaşabilirsiniz.

Sevgi ve Saygılarımla

İsmail Akın

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here