Kira Sözleşmelerinde Damga Vergisi

0
309
Kira Ödemeleri Bankadan Yatırılmazsa Ne Olur?

Mart ayı en çok daire sahipleri olan mükellefleri ilgilendirmektedir. Bu sebeple biz Mart ayı boyunca sitemizde kira gelirleri ve gelirlerin beyanıyla ilgili bilgilendirmeler yapmaya çalıştık. Özellikle 2019 Kira Gelir Beyannamesi Nasıl Verilir? başlıklı yazımızla soruları olan mükelleflerin sorularını cevaplandırmıştık. İlgili yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz. Bu kısa girişten sonra kira sözleşmelerinde damga vergisi başlıklı yazımıza giriş yapabiliriz.

Kira Sözleşmelerinde Damga Vergisi Dönemi Ne zamandır?

Kira sözleşmelerinde damga vergisinin beyanname zamanı çeşitlilik göstermektedir. Öncelikle damga vergisi mükellefi olup olmamaya göre beyanname verme zamanı değişmektedir. Ayrıca; kefilin olması, sürenin uzaması da bu süreleri uzatan veya kısaltan etkenler arasındadır.

Kira sözleşmeleri sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden nispi (2018 yılı için binde 1,89) damga vergisine tabi tutulur.

Kira Sözleşmesi Damga Vergisi Beyannamesi

Bu kağıtlara ilişkin damga vergisi kağıdı imzalayanların;
  • Sürekli damga vergisi mükellefi olması halinde Damga Vergisi Kanununun 22/a maddesi uyarınca ertesi ayın yirmi üçüncü günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir. Ödeme ise yirmialtıncı günü akşamına kadar yapılır.
  • Sözleşmeyi düzenleyenlerin sürekli mükellefiyeti olmaması halinde ise sözleşmenin düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir. Ödeme ise aynı süre içinde ödenir.

Kira Sözleşmesi Damga Vergisi Kim Öder?

Burada hatırlatmak istediğimiz bir husus daha vardır. Damga vergisine tabi kağıtları imzalayanların damga vergisi açısından müteselsil sorumluluğu vardır. Bu nedenle kağıdı düzenleyen taraflardan birinin vergiyi ödemesi yeterlidir. Müteselsil sorumluluk nedir başlıklı yazımızı ilerleyen günlerde burada bulabileceksiniz.

Kira Sözleşmelerinde hesaplanan damga vergisi için uygulanan istisnalar
  • Gelir vergisinden muaf esnaf, muaf serbest meslek erbabı ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından işyeri olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadî işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri,
  • Dernek ve vakıflarca yerleşim yeri, gerçek kişilerce mesken olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadî işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri damga vergisinden istisnadır.

Ancak, 9/8/2016 tarihinden önce düzenlenen istisna kapsamındaki kira sözleşmelerinin ayrıca kiracı ve kiralayan yanında “adi kefil” veya “müteselsil kefil”, “müşterek borçlu ve müteselsil kefil” olarak kefil imzasını içermesi halinde, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-3 fıkrası uyarınca kefalet şerhi üzerinden düzenlenme tarihi itibarıyla nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 29/c-7 ve c-8. maddeleriyle; 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (31) ve (32) numaralı fıkralarında yer alan “kira mukavelenameleri.” ibareleri “kira mukavelenameleri ile bu mukavelenameler üzerine konulacak kefalet şerhleri ve teminatlar.” şeklinde değiştirildiğinden, 6728 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 9/8/2016 tarihinden itibaren damga vergisinden istisna olan söz konusu kira sözleşmelerinden, bu sözleşmelerdeki kefalet şerhleri ve teminat taahhütleri nedeniyle de damga vergisi alınmayacaktır.

Kira Sözleşmelerinde Kefil Varsa Damga Vergisinin Hesaplanması Nasıl Olur?

Bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınır. Kira sözleşmesinde adi kefalet olması halinde kefalet işlemi için nispi (2018 yılı için binde 9,48 oranında), kiralama işlemi için nispi (2018 yılı için binde 1,89 oranında) ayrı ayrı damga vergisi hesaplanması gerekmektedir.

Bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisi, en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınır. Kira sözleşmesinin müteselsil kefalet durumunu da içermesi halinde, söz konusu sözleşmenin en yüksek vergi alınmasını gerektiren kefalet işlemi üzerinden nispi (2018 yılı için binde 9,48 oranında) damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Sözleşme Süresinin Uzatılması Durumunda Damga Vergisi Nasıl Olur?

Kira sözleşmesinin süresinin, süre uzatımına ilişkin yazılı bir karar/olur alınmaksızın veya yeni bir sözleşme düzenlenmeksizin veyahut mevcut sözleşmeye bu hususa ilişkin ayrıca bir şerh konulmaksızın otomatik olarak uzaması halinde, damga vergisine tabi bir kağıt bulunmadığından, uzatılan süre için damga vergisi aranılmayacaktır.

Ancak, söz konusu sözleşmeye süre uzatımına ilişkin şerh konulması veya bu konuda bir karar/olur alınması veyahut süre uzatımına dair ilk kağıda atıf yapan yeni bir kağıt düzenlenmesi halinde, sözleşme değişikliğine ilişkin bu kağıdın/şerhin, uzatılan süre ve kira bedeli esas alınmak suretiyle hesaplanacak matrah üzerinden Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun I/A-2 fıkrasına göre damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Damga vergisinin tahakkuku ve tahsili nasıl yapılır?

Kira sözleşmelerinde damga vergisi başlıklı yazımızı burada bitirirken bir hatırlatma yapalım. Kira sözleşmelerinin damga vergisi tahakkukları vergi dairelerinin vergilendirme-4 servisleri tarafından yapılmaktadır. Tahakkuk fişi tanzim edildikten sonra isterseniz hemen vergi daireleriyle aynı binada bulunan veznelerde ödeyebilirsiniz. Daha sonra ödemek isterseniz bunun için farklı ödeme kanalları mevcuttur. Bu ödeme kanallarının neler olduğuna dair bilgileri sitemizde yayımlanan “Vergi Borcu Nasıl Ödenir” başlıklı yazımızda bulabilirlisiniz. İlgili yazımızı buradan erişebilirsiniz. Ayrıca kira sözleşmelerinde damga vergisi konusu ile ilgili sorularınızı da bizlere iletebileceğinizi sizlere tekrar hatırlatmak isteriz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here