İnternet Üzerinden Satışlarda Vergilendirme

0
443
İnternet Üzerinden Satışlarda Vergilendirme

Günümüzde iletişim dünyasında yaşanan gelişmeler birçok yeniliği de beraberinde getirmiştir. İletişimin gelişmesiyle küreselleşen dünyamızda çok uzak yerlere bir tıkla erişebilmemiz çok kolay hale gelmiştir. İletişim ağının bu kadar gelişmesi elbette ticareti de etkilemiştir. Yaşanan bu gelişmelere ticaret hayatı kayıtsız kalmamış, yeni pazarlama ve satış metodları gelişmiştir. İnternet satışı yapan mükelleflerin merak ettiğini bir soruyu cevaplandırmaya çalışacağız. İnternet üzerinden satışlarda vergilendirme nasıl olur?

Ülkemizde bazı vatandaşlarımız boş vaktinin olmasından dolayı ya da homeoffice yani evden iş denilen tarzda çalışabilmaktadır. Buna ek olarak ev hanımları da aile bütçesine katkı sağlamak için evde yaptığı ürünleri internet üzerinden satabilmektedirler. Hiç kuşkusuz bu satışlarda gelişen iletişim ağından faydalanmamak olmazdı. Vatandaşlarımız ürettiği bu ürünleri internetten veya benzeri elektronik ortamlar üzerinde pazarlamak suretiyle satmaya başlamışlardır. Bu satışlardan da gelir elde edilmesi Maliye’nin dikkatinden kaçmamış ve bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Bizler de İnternet üzerinden satışlarda vergilendirme başlığıyla kendi ürettikleri malları bu mecralarda satan vatandaşlarımızın vergiye tabi olma/olmama durumunu irdeledik. İnternet üzerinden satışlarda vergilendirme nasıl olur? Vergi  muaflığı var mıdır? Bu muaflık için hangi şartlar gerekmektedir?  Bu ve benzeri soruların cevaplarını internet üzerinden satışlarda vergilendirme başlıklı bu yazımızda bulabileceksiniz.

Sitemizi takip eden okuyucularımız “Ev Hanımlarına Vergi Muafiyeti” başlıklı yazımızla daha önce denk gelmişlerdir.Bu yazımızda ev hanımlarının evlerinde ürettikleri havlu, örtü, çarşaf, tığ örgü işleri, bilumum el işlerini internetten satışında muafiyet durumunu irdelemiştik. Bu defa muafiyetin tüm ayrıntılarından ve satışlarda muafiyetten yararlanılmaması durumunda nasıl vergilendirileceğinden de bahsedeceğiz. Öyleyse sözü uzatmadan yazımıza başlayalım.

İnternet Satışı ve Esnaf Muaflığı

7162 sayılı Kanunun 1. maddesi ile 193 sayılı Kanunun “Esnaf Muaflığı” başlığında düzenlenen 9. Maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendine “işyeri açmaksızın” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmamak üzere, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden” ibaresi eklenmiştir. Buna göre, 193 sayılı Kanunun 9. maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin yürürlükteki hali aşağıdaki şekildedir.

Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri; işyeri açmaksızın veya yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmamak üzere, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir.”

Evlerde üretilen ürünlerin satışında esnaf muaflığı

İlgili değişiklikten yola çıkacak olursak, evlerde kendi el emekleri ile imal ettikleri ürünleri bir işyeri açmaksızın satanlar, esnaf muaflığından faydalanabilmektedirler.

İnternet satışlarında Esnaf Muaflığından faydalanabilmenin şartları nelerdir?

  • İmal edilen ürünlerin, 193 sayılı Kanunun 9. maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında olması.
  • Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve aletlerin kullanılmaması.
  • Dışarıdan işçi çalıştırılmaması.
  • Ürünlerin işyeri açmaksızın satılması.
  • Ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılmaması.
  • Ürünlerin, ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri kermes, festival ve panayırlarda satılmaması.
  • Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usulde gelir vergisine tâbi olunmaması.
  • Faaliyetin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapılmaması gerekmektedir.

Ayrıca ürünlerin; ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere, düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir.

Evlerde üretilen ürünlerin internet ve benzeri elektronik ortamlarda satışı

7162 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 30/01/2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 193 sayılı Kanunun 9. maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından faydalananların, evlerde imal ettikleri ürünleri, internet ve benzeri elektronik ortamlarda da satmaları halinde esnaf muaflığından faydalanmaları mümkün hale getirilmiştir.

İnternet muaflığından faydalanabilmek için muafiyet tutarı 2019 yılı için ne kadardır?

Bu muaflıktan faydalanılabilmesi için, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarının ilgili yıl içinde geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması gerekmektedir.

193 sayılı Kanunun 9. maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde sayılan ürün çeşitlerinden, birden fazlasının üretilerek satılırsa ne olur? Bu durumda satış tutarı baz alınır. Şöyle ki ilgili yıl içinde geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartı, her bir ürün cinsi için hesaplanmaz. İlgili tutar tüm ürünlerin toplam satış tutarı için geçerlidir.

Yazımıza satışların bir kısmının internet, bir kısmının muafiyet kapsamında diğer şekillerde yapılması halinde nasıl vergilendirileceği ile devam edelim. Bu durumda asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartı, sadece internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satışlar için geçerlidir. Diğer şekillerde yapılan satışlarda tutar sınırlaması bulunmamaktadır.

Esnaf Muafiyetliğinin kaybebilmesi halinde vergilendirme nasıl olur?

İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yıl içerisinde yapılan satışların ilgili yılda geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını geçmesi halinde, esnaf muafiyeti kaybedilecektir. Bu durumda izleyen takvim yılı başı itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilecektir.

İnternet Üzerinden Satışlarda Vergilendirme başlıklı yazımza  bir örnekle devam edelim.

193 sayılı Kanunun 9. maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından yararlanan Betül Hanım, evinde ürettiği tarhana, erişte ve mantıları, kamu kurumlarınca düzenlenen kermes, festival, panayırlarda ve internet üzerinden satışa aracılık eden bir platform aracılığıyla satmaktadır.

Betül Hanım’ın, 2019 takvim yılında internet üzerinden yapmış olduğu satış tutarı 25.000 TL’dir. Diğer satış tutarı ise 10.000 TL’ dir.

Betül Hanım, internet üzerinden yapmış olduğu satış tutarı olan 25.000 TL’dir. Bu miktar  2019 yılı için belirlenen yıllık asgari ücretin brüt tutarı olan 30.700,80 TL’yi aşmamaktadır. Böylece muafiyetten faydalanmaya devam edecektir.

İnternet üzerinden satışlarda vergilendirme başlıklı konumuzu bir örnekle daha pekiştirelim.

Örnek; Volkan Bey, 193 sayılı Kanunun 9. maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından yararlanmaktadır. Evinde ürettiği hediyelik turistik eşyaları belediye tarafından belirlenen geçici bir stantta ve internet üzerinden satmaktadır.

Volkan Bey’in 2019 takvim yılında internet üzerinden yapmış olduğu satış tutarı 35.000 TLdir. Diğer satış tutarı ise 15.000 TL dir.

Volkan Bey, internet üzerinden yapmış olduğu satış tutarı olan 35.000 TL, 2019 yılı için belirlenen yıllık asgari ücretin brüt tutarı olan 30.700,80 TL’ yi aşmıştır. Bu sebeple muafiyetini kaybedecek ve 1/1/2020 tarihinden itibaren gelir vergisi mükellefi olacaktır.

Evlerde üretilen ürünlerin internet ve benzeri elektronik ortamlarda satışında vergi tevkifatı ve belgelendirme

193 sayılı Kanunun 9. maddesinin son fıkrasında, “Bu muaflığın, 94. madde uyarınca tevkif suretiyle kesilen vergiye şümulü yoktur.” hükmü yer almaktadır. Aynı Kanunun 94. maddesinin birinci fıkrasında vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar ile tevkifata tabi tutulacak ödemeler belirtilmiştir. Aynı fıkranın (13) numaralı bendinde vergiden muaf esnafa yapılan ödemeler tevkifat kapsamına alınmış olup, 9. maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden yapılacak tevkifat oranı 6/6/2012 tarihli ve 2012/3322 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %2 olarak belirlenmiştir.

Tevkifat yapmakla sorumlu olanlar tarafından, 193 sayılı Kanunun 9. maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında, vergiden muaf esnaftan internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden veya muafiyet kapsamında diğer şekillerde satın alınan mallar için yapılan ödemeler üzerinden, aynı Kanunun 94. maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı bendinin (a) alt bendi uyarınca %2 oranında tevkifat yapılması gerekmektedir.

Esnaf muaflığından yararlananlardan yapılan alışların tamamının gider pusulası ile belgelendirilmesi esastır. Bununla beraber  münhasıran internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satın alınan mallar için yapılan ödemelere ilişkin olmak üzere, gider pusulasında bulunması gereken bilgileri (imza hariç) ihtiva eden banka dekontları ile de belgelendirilmesi mümkündür.

İnternet Üzerinden Satışlarda Vergilendirme konumuzu daha iyi kavramak için bir örnek yapalım.

Örnek; Derya Hanım, 193 sayılı Kanunun 9. maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından yararlanmaktadır. Derya Hanım evinde ürettiği hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça ve yapma çiçekleri, kamu kurumlarınca düzenlenen kermes, festival, panayırlarda ve internet üzerinden satışa aracılık eden bir platform aracılığıyla satmaktadır.

Derya Hanım, internet üzerinden ticari kazancı nedeniyle gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olan Aydın Bey’e 2.000 TL ve TİK A.Ş.’ye 3.000 TL lik satış yapmıştır.

Aydın Bey ve TİK A.Ş. şirketi tarafından Derya Hanım’dan satın alınan ürünlerin, gider pusulası veya gider pusulasında bulunması gereken bilgileri ihtiva eden banka dekontuna istinaden belgelendirilmesi ve yapılan ödemeler üzerinden 193 sayılı Kanunun 94. maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı bendinin (a) alt bendi uyarınca da gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

internet üzerinden satışlarda vergilendirme  başlıklı yazımızı burada sonlandırıyoruz. Bizler değerli vatandaşlarımıza vergi konularında pratik, faydalı, basit ve verimli yollar sunmayı şiar edinmiş Pratik Vergi ailesi olarak vatandaşlarımızı vergi dünyasında yaşanan gelişmelerden haberdar ediyor ve vergi dairelerinde yaşanan problemlere çözümler sunmaya devam ediyoruz. Sizlerin de soru, görüş veya önerileri olursa bizimle irtibata geçebileceğini hatırlatırız. İnternet üzerinden satışlarda vergilendirme konusu ile ilgi Yeni Şafak Gazetesinde yer alan haberi okumak isterseniz burayı tıklayabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here