İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi

0
277
Hizmet İhracında KDV İadesi Nedir?

03 Mart 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesi ile ilgili değişiklik yapıldı. Bu değişiklik ülkemizde faaliyet gösteren tüm yerli yabancı gerçek ve tüzel kişiyi yakından ilgilendirmektedir. İhracat bedellerinin yurda getirilmesi hakkındaki değişiklikten bahsetmeden önce yazının ehemmiyetine binaen, yeni açıklanan Şubat 2019 ayı ihracat rakamlarından bahsedelim.

2019 Yılı Şubat Ayı İhracat Rakamları

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 yılı şubat ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Dış ticaret verilerinde zirveyi yakalamayı öngördüklerini belirten Pekcan, ihracatın artığına işaret etti. Genel ihracatın % 3,7 artığını kaydeden Pekcan, Şubat ayında ihracatın 13.6 milyar dolara yükseldiğini ifade etti. “En çok ihracat yaptığımız ülkeler Almanya, İngiltere ve İtalya olmuştur. Avrupa’nın toplam ihracatımızdaki payı yüzde 51,7 seviyesine ulaştı” dedi. İhracat rakamlarının bu denli arttığı ülkemizde dövizin yurda getirilmesi de önem arz etmektedir. Elbette bu düzenlemeler yapılırken bürokratlarımızca sektörün talepleri hiçbir zaman gözardı edilmemiştir. İhracat bedellerinin yurda getirilmesi hakkında değişikliğe geçmeden önce konuyu daha iyi anlamamız açısından mevzuata kısaca bir göz atalım.

Söz Konusu Değişikliğin Amacı Nedir?

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine dair değişiklikle ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlenmesi amaçlanmıştır. Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilir veya getirilir. Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 1 yılı (eski durum 180 günüydü ) geçemez. Söz konusu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunludur.

İhracat Bedelleri Hangi Şekillerde Yurda Getirilebilir?

İhracat işlemlerine ilişkin bedeller aşağıdaki ödeme şekillerinden birine göre yurda getirilebilir.

a) Akreditifli Ödeme,
b) Vesaik Mukabili Ödeme,
c) Mal Mukabili Ödeme,
d) Kabul Kredili Akreditifli Ödeme,
e) Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme,
f) Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme,
g) Peşin Ödeme.

Peşin Ödeme

İhracat bedellerinin beyan edilen Türk parası veya döviz üzerinden yurda getirilmesi esas olup, Türk parası üzerinden yapılan ihracat karşılığında döviz getirilmesi mümkündür.
İhracat bedelinin yolcu beraberinde efektif olarak yurda getirilmesi halinde gümrük idarelerine beyan edilmesi zorunludur.

Peşin Döviz

Peşin döviz karşılığında ihracatın 24 ay içinde gerçekleştirilmesi zorunludur. Dâhilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgesi kapsamında ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak sağlanan peşin dövizlerin kullanım süresi belge süresi (ek süreler dahil) kadardır. Tamamı tek seferde iade edilmeyen veya süresi içinde ihracatı gerçekleştirilemeyen peşin dövizler prefinansman hükümlerine tabi olur. Prefinansman hükümlerine tabi hale gelen peşin dövizlerin, ihracat taahhüt sürelerinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uzatılması halinde, alıcının muvafakat etmesi kaydıyla kullanım süreleri de verilen ek süre kadar uzatılmış sayılır.

Özelliği Olan İhracat

Yurt dışına müteahhit firmalarca yapılacak ihracatın bedelinin 365 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılması zorunludur. Konsinye yoluyla yapılacak ihracatta bedellerin kesin satışı müteakip; uluslararası fuar, sergi ve haftalara bedelli olarak satılmak üzere gönderilen malların bedellerinin ise gönderildikleri fuar, sergi veya haftanın bitimini müteakip 180 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılması zorunludur.
İlgili mevzuat hükümlerine göre yurt dışına geçici ihracı yapılan malların verilen süre veya ek süre içinde yurda getirilmemesi veya bu süreler içerisinde satılması halinde satış bedelinin süre bitiminden veya kesin satış tarihinden itibaren 90 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılması zorunludur. Yürürlükteki İhracat Rejimi ve Finansal Kiralama (leasing) Mevzuatı çerçevesinde kredili veya kiralama yoluyla yapılan ihracatta, ihracat bedelinin kredili satış veya kiralama sözleşmesinde belirlenen vade tarihlerini izleyen 90 gün içinde yurda getirilerek bankalara satılması zorunludur.

İhracat İşlemlerinde Sorumluluk

İhraç edilen malların bedelinin süresinde yurda getirilerek, bankalara satılmasından ve ihracat hesabının süresinde kapatılmasından ihracatçılar sorumludur. Alacak hakkının satın alınması suretiyle ticari riskin bankalar veya faktoring şirketlerince üstlenilmesi durumunda, ihracat bedelinin yurda getirilmesi ile ilgili sorumluları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Hesap kapatma, ihbar ve ek süre

Ticari amaçla mal ihracında, bedelleri yurda getirilme süresi içinde gelen ihracat ile ilgili hesaplar aracı bankalarca kapatılır. Süresi içinde kapatılmayan ihracat hesapları aracı bankalarca 5 iş günü içinde muamelenin safhalarını belirtecek şekilde yazılı olarak ilgili Vergi Dairesi Başkanlığına veya Vergi Dairesi Müdürlüğüne ihbar edilir. İlgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce, ihbarı müteakip 10 iş günü içinde ilgililere hesapların kapatılmasını teminen 90 gün süreli ihtarname gönderilir. Bu süre içinde hesapların kapatılması veya 9. maddede belirtilen mücbir sebep hallerinin ya da haklı durumun belgelenmesi gereklidir. Mücbir sebeplerin varlığı halinde, mücbir sebebin devamı müddetince altışar aylık dönemler itibarıyla ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce ek süre verilir. Mücbir sebep halleri dışında kalan haklı durumların varlığı halinde, hesapların kapatılmasına ilişkin altı aya kadar olan ek süre talepleri, firmaların haklı durumu belirten yazılı beyanına istinaden üçer aylık devreler halinde ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce, altı aylık süreden sonraki ek süre talepleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından incelenip sonuçlandırılır.

Mücbir Sebep Halleri

Mücbir sebep kabul edilebilecek haller;
a) İthalatçı veya ihracatçı firmanın infisahı, iflası, konkordato ilan etmesi veya faaliyetlerini daimi olarak tatil etmesi, firma hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmesi, şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü,
b) Grev, lokavt ve avarya hali,
c) İhracatçı veya ithalatçı memleket resmi makamlarının karar ve işlemleri ya da muhabir bankaların muameleleri dolayısıyla hesapların kapatılmasının imkânsız hale gelmesi,
ç) Tabii afet, harp ve abluka hali,
d) Malların kaybı, hasara uğraması veya imha edilmesi,
e) İhtilaf nedeniyle dava açılması veya tahkime başvurulması,

Mücbir sebep hallerinin tevsiki;

(a) ve (e) halinin yetkili mercilerden, (b) ve (ç) halinin, ithalatçının bulunduğu memleketin resmi makamlarından veya mahalli odaca tasdik edilmiş olmak kaydıyla alıcı veya ithalatçı firmadan (harp ve abluka hali hariç), (c) halinin resmi makamlarımızdan, ithalatçının bulunduğu memleketin resmi makamlarından veya muhabir bankalardan, (d) halinin ise sigorta şirketlerinden, uluslararası gözetim şirketlerinden veya ilgili ülke resmi makamlarından alınmış belgelerle tevsik edilmesi yani belgelendirilmesi şarttır.
Mücbir sebep halleri ile ilgili olarak yurtdışından temin edilecek belgelerin dış temsilciliklerimizce veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdik Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış olması gerekir.

Usul ve müşterek hükümler

Bu Tebliğin uygulanmasına yönelik Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar Merkez Bankasınca ilan edilir. Türkiye’de yerleşik kişilerce bu tebliğin yürürlükte bulunduğu süre içinde fiili ihracı gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedel getirme süresinin bu tebliğin yürürlükten kalktığı tarihten sonra sona ermesi halinde bu tebliğ hükümleri uygulanmaya devam edilir.
Daha önce süre konusunda yapılan düzenlemede aşağıdaki ibare bulunuyordu :

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
(2) Bu Tebliğ hükümleri yürürlük tarihinden itibaren (Değişik ibare: RG-3/3/2019-30703) 1 yıl süresince geçerlidir” deniliyordu.

İhracat bedellerinde yeni süre ne kadar oldu?

Geçerlilik süresinin dolmasının sene-i devriyesinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren tebliğle TEBLİĞ (İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA) (TEBLİĞ NO: 2018-32/48)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019-32/53)
MADDE 1 – 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’in 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “6 ay” ibaresi “1 yıl” olarak değiştirilmiştir.

Madde metninden de anlaşılacağı üzere ihracat bedelinin yurdumuza getirilmesinde süre 6 ay daha uzatılıp 1 yıl olarak belirlenmiştir.

İhracat bedellerinin yurda getirilmesi yazımıza burada son verirken soru görüş ve önerileriniz için bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden iletişime geçebilirsiniz. İhracat bedellerinin yurda getirilmesi ile ilgili son değişiklikleri pratik vergi ailesi olarak sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here