Hizmet İhracında KDV İadesi Nedir?

0
324
Hizmet İhracında KDV İadesi Nedir?

Vergi uygulamaları konularında yazılarımıza hizmet ihracıyla devam ediyoruz. Birçok hizmet sektöründeki işletme sahibini ilgilendiren bu mevzu karışık olması nedeniyle işletme sahibi vatandaşlarımızı ve meslek mensubu dostlarımızı zor durumda bırakmaktadır. Bu nedenle okurlarımızı bu konuda da bilgilendirmek istedik ve bu yazıyı kaleme aldık. “Hizmet İhracında KDV İadesi” başlıklı yazımıza başlamadan önce sitemizde yayınlanan KDV iadesi sürecine dair çok önemli yazılarımıza göz atabilirsiniz. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra sonunda örneklerle konuyu daha iyi kavrayacağımız Hizmet ihracında KDV iadesi Nedir? başlıklı yazımıza başlayabiliriz.

Hizmet ihracı KDV kanununun 11/1-a maddesinde işlenmiştir. Maddede şöyle denilmektedir:” İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler, serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetleri KDV’den müstesnadır.”

Yurt dışındaki müşteri kimdir?

KDV kanununun 12/2maddesinde; yurt dışındaki müşteri tabirinin ikametgâhı, iş yeri, kanunî ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini ifade ettiği hüküm altına alınmıştır.

Hizmet İhracının Mevzuattaki Yeri

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

  • 1/1. maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,
  • 8/2. maddesinde, vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya KDV’yi fatura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde düzenlediği bu tür vesikalarda KDV gösterenlerin, bu vergiyi ödemekle mükellef oldukları,
  • 11/1 -a maddesinde, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV’den istisna olduğu,
  • 12/2 .maddesinde, bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için, hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği hükmüne yer verilmiştir.

Hizmet İhracının Özellikleri

Yurt dışındaki müşteriler (İkametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şube, büro, temsilcilik ve acentası) için Türkiye’de yapılan ve yurt dışında faydalanılan hizmetler KDV den istisnadır. Verilen bir hizmetin ihracat istisnası kapsamında değerlendirilebilmesi için;

1. Hizmetin Türkiye de, yurt dışındaki bir müşteri için yapılması, (bu işlemin tevsikinin edilmesi için, fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi)

2. Hizmetten yurt dışında faydalanılması, gerekmektedir.

KDV Kanununun yukarıda belirtilen hükümleri ile konu hakkındaki açıklamaların yer aldığı KDV Genel Uygulama Tebliği uyarınca, yurt dışındaki müşteriler için ifa edilen hizmetlerin, hizmetin ifa edildiği dönemde, bedelin döviz olarak Türkiye’ye gelmesi beklenilmeden ihracat istisnası kapsamında beyan edilecektir. Ancak, bu şekilde beyan edilen işlemlerle ilgili yüklenilen ve indirim konusu yapılamayan vergilerin KDV Kanununun 32. maddesi kapsamında iadesinde ise ödeme belgesi (dövizin Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden bir belge, banka dekontu vb.) aranacaktır.

Türkiye içinde taşıma hakkı bulunmayan yabancı bayraklı gemilerin tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde, geminin tersaneye giriş çıkış yaptığının Liman Başkanlığı tarafından verilecek belge ile tevsik edilmesi kaydıyla, istisna kapsamındaki hizmet nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin %50’si, hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden belge aranmaksızın iade edilir. İade edilecek KDV’nin kalan kısmı, işleme ilişkin bedelin yarısının döviz olarak Türkiye’ye getirildiği oranda iade edilir.

Konuyu daha iyi kavramak için Hizmet ihracında KDV iadesi Nedir? başlıklı yazımıza örneklerle devam edelim.

Örneklerle Hizmet İhracı

Örnek 1: Artvin’de mukim mobil vinç kiralama şirketi Sevinç Tic. Ltd. Şti. Gürcistan’da köprü montajı işi yapan bir firmaya mobil vinç temin etmiştir. Yurtdışı firmaya mobil vinç kiralanmasının hizmet ihracı karşısındaki durumu ne olur?

Örneğe göre yapılan bu işin hizmet ihracı sayılması ve KDV ye tabi tutulması için söz konusu hizmetin Türkiye’de yapılması veya hizmetten Türkiye’de faydalanılması gerekmektedir. Bu itibarla, yurtdışındaki bir firmaya vinç kiralanması işlemi Türkiye’de yapılan veya Türkiye’de faydalanılan bir hizmet niteliğinde olmadığından KDV ninkonusuna girmemekte ve dolayısıyla hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmemektedir.

Örnek 2: Danışmanlık şirketi Mustafa Tic. Ltd. Şti. yurt dışına yapmış olduğu danışmanlık hizmeti üzerinden katma değer vergisi hesaplayarak ödemiş, ancak yapmış olduğu hizmetin ihracat istisnası kapsamında olmasından dolayı 2019 yılında beyan ederek ödemiş olduğu katma değer vergilerinin, düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle iadesinin mümkün olup olmadığı konusunun hizmet ihracı karşısındaki durumu ne olur?

Buna göre, Mustafa Tic. Ltd. Şti. Türkiye’de yurt dışındaki müşteri için verdiği ve yurt dışında faydalanıldığı anlaşılan danışmanlık hizmeti, KDV Genel Uygulama Tebliği ilgili bölümündeki şartlar dahilinde KDV den istisna olacaktır. İlgili dönem beyannamesinde hizmet bedeli üzerinden KDV hesaplanmak suretiyle yapılan beyanın, düzeltme zamanaşımı süresinde düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle düzeltilmesi mümkün bulunmaktadır.

İstisna kapsamında olan işlemin KDV hesaplanarak beyan edilmesi sonucu Hazineye yersiz olarak intikal etmiş KDV bulunması halinde, bu verginin KDV Kanununun 8/2. maddesi kapsamında iade edilmesi mümkündür.

Bir örnekle daha Hizmet ihracında KDV iadesi Nedir? başlıklı yazımıza devam edelim.

Örnek 3: Bosna Hersek’in Sancak vilayetinde siyasi parti mitingi düzenlemek isteyen X Parti’nin Genel Merkezine miting organizasyonu hizmeti verilmesi sonucunda söz konusu hizmet bedeline KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hakkında firmanın durumu ne olur?

Yukarıda yaptığımız açıklamalar ışığında, Bosna Hersek’in Sancak vilayetinde düzenlenen mitinge ilişkin organizasyon hizmeti, Türkiye’de ifa edilmediğinden ve hizmetten yurt dışında faydalanıldığından, KDV’nin konusuna girmemektedir. KDV’nin konusuna girmeyen bu işlemin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi de söz konusu olmayacaktır.

Örnek 4: PET Akaryakıt Tic. Ltd. Şti. tarafından gümrük hattı dışındaki yat ve gemilere yakıt taşıma hizmeti verilmektedir. Verilen nakliye hizmetinin KDV’den istisna olup olmadığı hususunun hizmet ihracı karşısındaki durumu ne olur?

Yine yukarıdaki açıklamalar ışığında sorumuzu cevaplandıracak olursak ; yurtdışındaki firmalarca akaryakıt şirketlerinden ihracat mevzuatı çerçevesinde alınan yakıtın yapılan anlaşma gereğince PET Akaryakıt Tic. Ltd. Şti. tarafından gümrük hattı dışındaki yat ve gemilere teslimine yönelik verilen nakliye hizmeti, yurtdışındaki müşteriye yurtdışında faydalanılmak üzere yapılan bir hizmet olduğundan Kanunun 11 ve 12/2. maddeleri kapsamında KDV’den istisnadır.

Örnek 5: Almanya’da mukim Müller Limited GMbh firmasınca; Sivas’ta üretilen ancak yine Almanya’da yerleşik başka bir firma tarafından ithal edilmesi düşünülen ürünlerin üretim süreçlerine ilişkin gözetim ve denetim hizmeti Aydın Tic. Ltd. Şti. tarafından yüklenilmiştir. Aydın Tic. Ltd. Şti. tarafından Müller Limited GMbh firmasına düzenlenecek faturada KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunun hizmet ihracı karşısındaki durumu ne olur?

Sivas’ta mukim Aydın Tic. Ltd. Şti. tarafından verilen hizmetin, Türkiye’de imal edilip ihraç edilen ürünün Müller Limited GMbh firması adına üretim süreçlerine ilişkin gözetim ve denetim hizmeti olduğu anlaşıldığından, yurt dışındaki bir müşteri için yapılan ve yurt dışında yararlanılan bu hizmetin, hizmet ihracı kapsamında değerlendirilerek katma değer vergisinden istisna olması gerekmektedir.

Hizmet İhracında KDV İadesi Nedir? başlıklı yazımıza son örnekle davam edelim.

Örnek 6: Akın Oto Ticaret Ltd. Şti.’nin Çek Cumhuriyeti’nde yerleşik Pavel Auto firmasına taşıt araçlarında kullanılan hava, yağ, su ve akaryakıt filtreleri üretiminde kullanılan malzemeleri ihraç ettiğini ve sözü edilen ihracatların yanı sıra muhtelif numaralı 2 adet fatura ile toplam XXX TL tutarında danışmanlık ve hizmet bedeli ihracatında bulunmuştur. Ayrıca Akın Oto Tic. Ltd. Şti.’nin bağlı olduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından söz konusu hizmet ihracına ilişkin olarak Döviz Alım Belgesi (DAB) ibrazının gerektiği ifade edilmiştir. Bu durum karşısında yapılması gerekenler nelerdir?

Hizmet ihracında KDV istisnasının uygulanabilmesi için 26 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (K) bölümünde sayılan diğer şartların yanı sıra hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi zorunlu olup yurt dışındaki müşteri için ifa edilen hizmetlerin, hizmetin ifa edildiği dönemde, bedelin döviz olarak Türkiye’ye gelmesi beklenilmeden ihracat kapsamında beyan edilmesi gerekmekte, ancak bu şekilde beyan edilen işlemlerle ilgili yüklenilen ve indirim konusu yapılamayan vergilerin KDV Kanunun 32. maddesi kapsamında iadesi ise hizmet bedeli döviz olarak Türkiye’ye gelmeden yerine getirilmemektedir.

Öte yandan, KDV Kanununun 11/1-a maddesi kapsamındaki işlemlerden doğan iadelere ilişkin usul ve esaslar ise 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde belirlenmiş olup Tebliğin “Mahsup Talebinde Aranılan Belgeler” başlıklı (1.1.3.) bölümünde, nakden veya mahsuben iade taleplerinde dilekçenin yanı sıra iade hakkı doğuran işlem (hizmet ihracatı) itibarıyla vergi dairesine, bu bölümde sayılanların yanı sıra münhasıran 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar veya özel finans kurumlarınca düzenlenmiş döviz alım belgesi aslı veya ilgili banka veya özel finans kurumu şubesince onaylanmış örneği ya da dövizin yurt dışından geldiğini gösteren bankadan alınmış belgenin ibrazının gerektiği açıklanmıştır.

Buna göre, muhtelif numaralı 2 adet faturalara istinaden gerçekleştirilen XXX TL tutarındaki hizmet ihracının tevsikinde döviz alım belgesinin ya da dövizin yurt dışından geldiğini gösteren bankadan alınmış belgenin ibrazı gerekmektedir.

Yazımızı verdiğimiz örneklerin ardından burada sonlandırıyoruz.

Hizmeti ihracında KDV iadesinin uygulanması mevzuatımızdaki açıklamalar çerçevesinde bu şekildedir. Sizler de bu ve diğer konular hakkında görüş, öneri ve sorularınızı bize iletebilir, bu ve birçok vergi konularında bilgi sahibi olmak için bizleri Twitter, Facebook ve Linkedin hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Sitemize yazılarınızla destek vermek isterseniz bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here