HGS Ödemelerinin İndirimi Nasıl Olur?

0
222
HGS Ödemelerinin İndirimi Nasıl Olur?

Pratik Vergi olarak yazılarımıza, şirket aktifinde ya da kiraladıkları Araçlarında Hızlı Geçiş Sistemini (HGS) kullanan vatandaşlarımızın yaptıkları ödemeleri inceleyeceğiz. Hızlı Geçiş Sistemi ödemelerinin kurumlar vergisi, gelir vergisi ve katma değer vergisinden nasıl indirileceği konusuna açıklık getirerek devam ediyoruz. HGS Ödemelerinin İndirimi Nasıl Olur? Başlıklı bu yazımızda detaylı olarak aşağıdaki sorulara yanıt arayacağız.

 • HGS bedellerinin bankaya ödenmesi karşılığında ödeme dekontuna istinaden ilgili tutarların kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınır mı?
 • Ödenen tutara ilişkin olarak indirilecek KDV’ nin iç yüzde yöntemi ile hesaplanarak ilgili döneme ait KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilir mi?
 • Yap-işlet-devret yöntemi ile işletilen köprü ve otoyollarda KDV oranı %8, diğerlerinde %18’dir. Peki ödenen tutarlar üzerinden iç yüzde yöntemi ile %8-%18 oranında KDV hesaplanarak KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilir mi?
 • Yap-işlet-devret yöntemi ile işletilen köprü ve otoyollardan geçiş bedelleri için faturada uygulanacak olan KDV oranı kaçtır? %8 olarak mı, %18 olarak mı hesaplanır?

Bu ve daha fazla soruya yanıt bulacağımız HGS Ödemelerinin İndirimi Nasıl Olur? başlıklı yazımıza başlıyoruz. Öncelikle HGS indirimleri için kanunlara bakalım.

Vergi Usul Kanunu Açısından HGS İndirimi

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227. maddesinin birinci fıkrasıyla başlayalım. Buna göre Kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsikinin mecburi olduğu hükme bağlanmıştır. Söz konusu kayıtların 229. ve müteakip maddelerinde yer alan belgelerden herhangi biri ile tevsik edilmesi gerekmektedir.
Mezkur Kanunun 253. maddesinde ise, Kanuna göre defter tutmak mecburiyetinde olanların, tuttukları defterlerle üçüncü kısımda yazılı vesikaları, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecbur oldukları hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, anılan Kanunun mükerrer 257. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi ile Maliye Bakanlığı,
 • Mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye,
 • Bu Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya yetkili kılınmıştır.

Bu kapsamda, mükellefler tarafından yapılan HGS ödemelerinde Bankalar tarafından düzenlenen dekontların tevsik edici belge olarak kullanılması Hazine ve Maliye Bakanlığınca kabul edilmektedir.

Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanunu Açısından İndirim

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6. maddesinin birinci fıkrasında kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı belirtilmiştir. Aynı maddenin ikinci fıkrasında da safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
Kurum kazancının safi tutarının tespit edilmesinde Kurumlar Vergisi Kanununun 8. maddesinde sayılan giderlen indirilebilir. Yine Gelir Vergisi Kanununun 40. maddesinde yer alan giderler de indirilebilmektedir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40. maddesinde, safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmıştır. Aynı maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde ise ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde gider olarak indirileceği hükmüne yer verilmiştir.

Burada bir ara başlık vererek bir çok mükellef tarafından sorular bir soruya açıklık getirelim.

Bir Giderin, Kazancın Elde Edilmesi ve İdamesi ile İlgili Olduğunun Kabulü için Neler gerekmektedir? ;
 • İşin mahiyeti ve genişliği ile uygun olması.
 • Giderle kazancın elde edilmesi.
 • Giderle idamesi arasında illiyet bağının bulunması.
 • Giderlerin keyfi olmaması yani kazancın elde edilmesi için mecburi olarak yapılması.
 • Yapılan gider karşılığında gayrimaddi bir kıymet iktisap edilmemiş olması.
 • Vergi Usul Kanununa göre tevsik edici belgelere dayandırılması gerekmektedir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, vatandaşlarımıza ait şirketlerin aktifinde yer alan ve şirketin faaliyetlerinde kullanılan araçlara ilişkin olarak ödenen HGS bedellerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkündür.

Katma Değer Vergisi Kanunu açısından  HGS indirimi 

Hızlı Geçiş Sistemine (HGS) Ödenen Tutarların İndirimi Nasıl Olur? başlıklı yazımıza  3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu inceleyerek devam edelim.

 • 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu.
 • 20/4 maddesinde, belli bir tarifeye göre fiyatı tespit edilen işler ile bedelin biletle tahsil edildiği hallerde tarife ve bilet bedeli Katma Değer Vergisi dahil edilerek tespit olunacağı belirtilmiştir. Aynı zamanda verginin müşteriye ayrıca intikal ettirilmeyeceği belirtilmiştir.
 • 29/1-a maddesinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisinin indirilebileceği.
 • 29/3 üncü maddesinde, indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak gerekmektedir. İlgili vesikalar kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilecektir.
 • 30/d maddesinde, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirilemeyeceği.
 • 34/2. maddesinde ise katma değer vergisinin fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesine gerek görülmeyen işlemlerde vergi indiriminin nasıl belgelendirileceğinin Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit olunacağı hüküm altına alınmıştır.
Burada Konuya Bir Ara Vererek KDV Oranlarına ve KDV Sayı Cetvellerine Bakalım.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28.maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki

 • (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1,
 • (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8,
 • Bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 30. sırasında, Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna göre yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılan köprülerin ve denizaltı karayolu tünellerin geçiş ücretlerinde %8 oranında KDV uygulanacağı belirtilmiştir.

Buna göre indirim konusu yapılacak faturalarda köprü geçiş hizmetleri dikkate alınarak (yap-işlet-devret yöntemi ile işletilen köprüler ve denizaltı karayolu tünelleri için %8, diğerleri için %18) iç yüzde yoluyla KDV hesaplanması gerekmektedir.

Böylece Hızlı Geçiş Sistemine (HGS) Ödenen Tutarların İndirimi başlıklı yazımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yazılarımız hakkında görüş, soru ya da önerileriniz olursa bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca yapılan değişiklik ve yeniliklerden haberdar olmak bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here