​​​​Emlak Vergisi

0
195
​​​​Emlak Vergisi

Türkiye sınırları içinde bulunan bina, arsa ve araziler emlak vergisinin konusuna girmektedir. Belediyelerin en önemli geliri olan emlak vergisi ev, arsa, arazisi olan tüm vatandaşlarımızı ilgilendirmektedir. Bizler Pratik Vergi ailesi olarak her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızı vergi konularında bilgilendirmeye devam ediyoruz. Bugün birçok vatandaşımızın faturalar, aidatlar, diğer ödemeler derken unuttuğu ya da göz ardı ettiği emlak vergisini anlatacağız. Emlak Vergisi başlıklı yazımıza geçmeden önce dileyenler için belediye gelirleri başlıklı yazımız buradadır. 

Yazımıza hangi mülklerin emlak vergisine tabi olduğuyla başlayalım.

Emlak Vergisi Neler İçin Ödenir?

 • Bina; Yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada gerek su üzerindeki sabit inşaatın hepsidir. Yüzer havuzlar, sair yüzer yapılar, çadırlar ve nakil vasıtalarına takılıp çekilebilen seyyar evler ve benzerleri bina sayılmaz. Tam burada bir hatırlatma yapmak da fayda görüyoruz. Birçok vatandaş emlak vergisini bina vergisi olarak bilmektedir. Bu sebeple emlak vergisi ile bina vergisi aynı mı sorusu ile karşı karşıya kaldığımız olmuştur. Vatandaşlarımız tarafından bina vergisi olarak bilinse de bu verginin genel adı emlak vergidir.
 • Arazi; Sınırları yeterli vasıtalarla belirlenmiş, yatay ve düşey sınırları bulunan yeryüzü parçasıdır.
 • Arsa; Belediye sınırları içinde Belediyece parsellenmiş arazi arsa sayılır.

Emlak Vergisi Mükellefleri Kimlerdir?

Emlak vergisi mükellefleri kimlerdir? Kimler emlak vergisi öder? Bu soruların cevaplarıyla yazımıza devam edelim.

 • Emlak vergisinin mükellefleri,
 • bina veya arazinin maliki,
 • varsa intifa hakkı sahibi,
 • her ikisi de yoksa bina veya araziye malik gibi tasarruf edenlerdir.

Bir bina veya araziye paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumludurlar. Dolayısıyla emlak vergisinin mükellefi bina veya arazinin sahibi, ortakları ve paydaşlarıdır.

Emlak Vergisi Mükellefiyeti Nasıl başlar Nasıl Biter?

 Emlak Vergisinin Mükellefiyetin başlaması:

Bina ve arazi vergisi mükellefiyeti;

 • a) 33. maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu, aynı maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi,
 • b) Dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi,
 • c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi, takip eden bütçe yılından itibaren başlar.
 Emlak Vergisinin Mükellefiyetin sona ermesi:
a) Bina vergisi:
 • Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hale gelen veya vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan binalardan dolayı mükellefiyet, bu olayların vuku bulduğu tarihi takip eden taksitten itibaren sona erer.
 • Oturulması ve kullanılması kanunların verdiği yetkiye dayanılarak yasak edilen binaların vergileri, mükelleflerce, keyfiyetin vergi dairesine (belediyeye) bildirilmesi veya vergi dairesince (belediyece) re’sen tespit edilmesi üzerine, bu olayların vukua geldiği tarihlerden sonra gelen taksitlerden itibaren, bu hallerin devam ettiği sürece alınmaz.
b) Arazi vergisi:
 • Vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan araziden dolayı mükellefiyet, bu olayın vuku bulduğu tarihi takip eden taksitten itibaren sona erer.
 • Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tasarrufu yasak edilen arazinin vergisi, mükelleflerce keyfiyetin vergi dairesine bildirilmesi veya vergi dairesince re’sen tespit edilmesi üzerine, yasaklama tarihini izleyen taksitlerden itibaren bu hallerin devam ettiği sürece alınmaz.
 • Deprem, su basması, yangın gibi tabii afetler sebebiyle yanan, yıkılan binaların arsalarına ait vergiler, bu olayların vukua geldiği tarihleri takip eden bütçe yılından itibaren iki yıl süre ile alınmaz.
 • Üzerine bina yapılan arsanın arazi vergisi mükellefiyeti, inşaatın bittiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren sona erer.

Emlak Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Emlak vergisinin (bina ve arazi vergisi) ilgili belediye tarafından;
 • Dört yılda bir defa olmak üzere takdir işlemlerinin yapıldığı yılı takip eden bütçe yılının Ocak ve Şubat aylarında,
 • Kanunun 33. maddesinin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerle bildirim verilmesi icap eden hallerde, vergi değerini tadil eden sebeplerin meydana geldiği bütçe yılını takip eden yılın Ocak ayı içinde, vergi değerini tadil eden sebep bütçe yılının son üç ayı içinde vuku bulmuş ve bildirim, vergi değerini tadil eden sebebin meydana geldiği bütçe yılını takip eden yılda verilmiş ise bildirimin verildiği tarihte,
 • 33. maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı hallerde, takdir işlemlerinin yapıldığı bütçe yılını takip eden yılın Ocak ve Şubat aylarında,
 • 29. maddeye göre hesaplanan vergi değeri esas alınarak yıllık olarak tarh olunur. Bu şekilde tarh ve tahakkuk eden vergi, takip eden yıllarda, her bütçe yılının başından itibaren o yıl için tahakkuk etmiş sayılır.

Bir il veya ilçe hududu içerisinde birden fazla belediye olması halinde, belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan bina ve araziye ait bina ve arazi vergisini tarha yetkili olacak belediye, ilgili valiler tarafından belirlenir.

Emlak Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Adımıza tahakkuk eden emlak vergisinin birinci taksiti, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksiti ise Kasım ayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

Emlak Vergisi Nereye Ödenir?

Ödemeler belediye başkanlıklarında bulunan veznelere ya da anlaşmalı bankalara yapılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus emlak vergisinin vergi dairesine veznesine yatırılamayacağıdır. Bunun dışında Maliye Bakanlığı ödeme aylarını, bölgelerin özelliklerine göre değiştirebilir.

Kimler Emlak Vergisinden Muaftır?

 • Muafiyetten yararlanabilmek için, mesken sahibinin ev hanımı, şehit yakını, gazi, dul, işsiz veya emekli olması şartları aranır.
 • Eviniz, brüt 200 metrekareden küçük ise emlak vergisinden muaf olabilirsiniz. Ancak brüt alan hesabına konutun dışında kalan; sığınak, kapalı otopark, merdiven boşluğu ve hol gibi alanlar dahil edilir. Buna rağmen, 200 metrekanin altındaysa, emlak vergisinden muaf tutulursunuz.
 • Dairenizde intifa hakkını kullanıyorsanız; yani, yani başka bir dairede kısıtlı kullanım hakkınız varsa, bu metrekare de evin toplam brüt metrekaresine yansıtılır. Hala 200 metrekarenin altında kalıyorsa, emlak vergisinden muaf tutulursunuz.
 • Yazlık ev sahibi olmanız, gelir vergisi ödemesini zorunlu kılar. Ancak, yaz-kış bu evde yaşandığınızı kanıtlamanız halinde, emlak vergisinden muaf olursunuz. SGK’dan aldığınız belgelerle vergi mükellefi olmadığını ispatladığınız takdirde, emlak vergisinden muaf olursunuz.
 • Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hale gelen binaların durumundan doğan, vergi mükellefliği muafiyeti, bu olayların yaşandığı tarihi takip eden ilk emlak vergisi dönemi itibarıyla başlar. Binanın durumu devam ettiği müddetçe, devam eder.
 • Yeni inşa edilen bina veya binaların vergisi, arsasının vergisinden az olamaz; Ancak Emlak Vergisi Kanunu’na göre, bina veya apartman dairelerinin vergi değerinin ¼’ü, inşalarının sona erdiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren, 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır.
 • Yine 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 1. maddesinde; Türkiye sınırları içinde bulunan binaların bu Kanun hükümlerine göre bina vergisine tabi olduğu, 4. maddesinin (f) fıkrasında ise kiraya verilmemek ve kazanç gayesi olmamak şartıyla işletilen hastane, dispanser, sağlık, rehabilitasyon, teşhis ve tedavi merkezleri, sanatoryum, prevantoryum, öğrenci yurtları, düşkünler evi, yetimhaneler, revirler, kreşler, kütüphaneler ve korunmaya muhtaç çocukları koruma birliklerine ait yurtlar ve işyerleri ile benzerlerinin bina vergisinden daimi olarak muaf tutulacağı hükme bağlanmıştır.

Emlak vergisi ödemeyecek olan emlak vergisi muafiyetlerini saymaya çalıştık. Ama emlak vergisi muafiyetleri bu kadarla sınırlı değildir. Diğer tüm muafiyetler 1319 sayılı emlak vergisi kanununda detaylıca sıralanmıştır. Buradan ulaşabilirsiniz.

Yeni Alınan Evin Emlak Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

O yıl içinde satın aldığınız evin emlak vergisi, evin eski sahibi tarafından ödenir. Sizin emlak vergisi mükellefliğiniz ise bir sonraki sene başlar.

Emlak Vergisi Muafiyetliğine Nasıl Başvururum?

Emlak vergisinden yukarıda sıraladığımız muafiyet şartlarını taşıyorsanız bina, arsa ya da arazinizin bulunduğu belediyenin mali hizmetler müdürlüğüne dilekçe vererek başvurabilirsiniz. Şartları taşıdığınız belediyece onaylanırsa muafiyetten faydalanmaya başlayabilirsiniz.

“Emlak Vergisi” başlıklı yazımızı burada sonlandırırken sizlerin de bu konuda veya vergisel herhangi bir konuda soru, görüş ya da önerisi olursa bizlerle irtibata geçebileceğinizi hatırlatırız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here