E-Teminat Mektubu Nedir?

0
137
Ehliyet Harcı 2019

Pratik Vergi olarak vergi dünyasındaki ve ticari hayatımızdaki yeni gelişmelerden vatandaşlarımızı haberdar etmeye devam ediyoruz. Bugünkü konumuz 11 Mayıs 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Muhasebat Ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği’dir (e-Teminat Mektuplarının Muhasebe Birimlerine İletilmesi). E-Teminat Mektubu Nedir? başlıklı yazımızda bu tebliğe değineceğiz.

Yapılan düzenleme, bankalarca ilgili mevzuatına göre kapsam dahilindeki kamu idarelerine verilmek üzere elektronik belge olarak oluşturulan teminat mektuplarını

 • doğrulanması,
 • iletilmesi,
 • muhafaza edilmesi,
 • tazmin edilmesi,
 • iadesi ve
 • vade uzatımı işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ile teknik kuralları belirlemektir.

Söz konusu tebliğ, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda sayılan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine verilmek üzere ilgili mevzuatına göre düzenlenen teminat mektuplarına ilişkin süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesi işlemlerini kapsamaktadır.

Muhasebat Ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin Kanuni Dayanağı

Bu Tebliğ, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun ek 4.maddesi ile 26/06/2018 tarihli ve 30460 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 21. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

E-Teminat Mektubu

 • E-Teminat Mektubu, kağıt ortamında düzenlenen teminat mektubu ile aynı hukuki niteliği haizdir.
 • Teminat mektuplarının elektronik belge olarak oluşturulması ve iletilmesinde uyulması gereken format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar http://www.sbr.gov.tr (standart belge ve raporlama) internet adresinde duyurulur.
E-Teminat Mektubunun Düzenlenmesi, Doğrulanması ve İletilmesi İşlemleri Nasıl Yapılır?
 • Bu Tebliğ kapsamındaki e-Teminat Mektubu, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak bankalarca kendi sistemlerinde oluşturulur.
 • Banka, düzenlemiş olduğu e-Teminat Mektubunu doğrudan kendi sistemi üzerinden veya ETMP (e-Teminat Mektubu Platformu) aracılığıyla e-Teminat Uygulamasına iletir.
 • e-Teminat Mektubunun doğrulanması ve muhatabına iletilmesi işlemlerinin Bakanlık (Hazine ve Maliye Bakanlığı) tarafından oluşturulan SBR (standart belge ve raporlama) servisleri üzerinden gerçekleştirilmesi zorunludur.
 • Belirlenen usul ve esaslar ile söz konusu format ve standartlara uygun olarak düzenlenmeyen, düzenlense dahi SBR (standart belge ve raporlama) servisleri aracılığı ile gönderilmeyen veya alınmayan herhangi bir elektronik belge, bu Tebliğ kapsamında e-Teminat Mektubu olarak kabul edilemez.

e-Teminat Mektubunun Muhafaza İşlemleri

 • Mali süreçte kullanılan e-Teminat Mektupları, e-Teminat Uygulamasında elektronik ortamda muhafaza edilir. E-Teminat Mektuplarının e-Teminat Uygulamasında muhafaza edilmesi ilgililerin kendi mevzuatlarından doğan muhafaza ile ilgili yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
 • E-Teminat Mektubunun kağıt ortamında muhafazası herhangi bir hüküm ifade etmez.
E-Teminat Mektubunun İade, Tazmin ve Vade Uzatımı İşlemleri
 • İade ve tazmin işlemleri SBR servisi aracılığıyla gerçekleştirilir.
 • İade ve tazmin işlemleri, ilgili kamu idaresince başlatılır.
 • Muhasebe birimi, ilgili kamu idaresinin iade talebi doğrultusunda, e-Teminat Mektubunu düzenleyen bankaya doğrudan veya ETMP aracılığıyla iade eder.
 • İlgili kamu idaresi tazmin talebini e-Teminat Mektubunu düzenleyen bankaya doğrudan veya ETMP (e-Teminat Mektubu Platformu) aracılığıyla iletir.
 • Banka, ilgili kamu idaresinin tazmin talebi üzerine e-Teminat Mektubu tutarını ilgili kamu idaresine hizmet veren muhasebe biriminin banka hesabına aktarır.
 • Muhasebe birimi, banka hesabına yatan teminat mektubu tazminine ilişkin tutarı kontrol eder ve ilgili e-Teminat Mektubunu bankaya iade eder.
 • Vade uzatımı işlemleri, yeni bir e-Teminat Mektubu düzenlenmesi ve önceki e-Teminat Mektubunun iade edilmesi suretiyle gerçekleştirilir.
 • e-Teminat Mektubu olmayan teminat mektuplarının vade uzatılması işlemleri de yedinci fıkra hükmüne göre yapılabilir.
Sorumluluklar
 • Bu Tebliğ kapsamında e-Teminat Mektubu düzenlemek isteyen bankalar, Bakanlık tarafından sunulan SBR servislerini doğrudan kendi sistemleri veya KKB aracılığı ile kullanabilir.
 • E-Teminat Mektubunun düzenlenmesi ve geçerliliği hususunda banka, banka tarafından düzenlenen e-Teminat Mektubunun içeriğinin değişmeksizin SBR’ye (standart belge ve raporlama) aktarımından banka ve KKB (Kredi Kayıt Bürosu) müştereken ve müteselsilen sorumlu sayılır.
 • E-Teminat Mektubu uygulamasının KKB aracılığı ile kullanılması mümkündür. Bu durumda dahi gerçekleştirilen işlemlerle ilgili banka sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
 • Kağıt ortamında düzenlenen teminat mektubuna ilişkin ilgililerin sorumluluğu, e-Teminat Mektubu uygulaması bakımından da aynen geçerlidir.
E -Tebligat Uygulamanın Yürütülmesi

Bu Tebliğ kapsamında e-Teminat Mektubuna ilişkin uygulama, kullanıcı rol ve yetkileri ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak teknik ve uygulama kılavuzlarında belirtilir.

Zorunluluk getirme

Bakanlık (Hazine ve Maliye Bakanlığı), bu Tebliğ kapsamındaki e-Teminat Mektubu uygulamasına ilişkin olarak işlem ve/veya kamu idareleri bazında tamamen veya kısmen uygulama zorunluluğu getirebilir. Bu kapsamda getirilecek zorunluluklar SBR’ye (Standart Belge ve Raporlama) ilişkin olarak her türlü teknik açıklama ve duyuruların yer aldığı http://www.sbr.gov.tr internet sitesi aracılığı ile yapılır.

Olağanüstü durumlar

Bilişim sistemlerinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle E-Teminat Mektubunun oluşturulamaması, doğrulanamaması ve iletilememesi durumu, tarafların ilgili mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarına engel teşkil etmez. Bu durumda, teminat mektubunun kağıt ortamında oluşturulması sağlanır.

Elektronik ortamda oluşturulan E-Teminat Mektubunun herhangi bir nedenle iade ve tazmin süreçlerinin gerçekleştirilememesi durumu, tarafların ilgili mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarına engel teşkil etmez. İade ve tazmine ilişkin talepler yazılı ortamda gerçekleştirilir. Bu durum, elektronik sürecin tamamlanmasına engel değildir.

Böylece E-Teminat Mektubu Nedir? başlıklı yazımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizler vergi konularında ve ekonomiye dair yeni gelişmeler oldukça vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Sizlerin de E-Teminat Mektubu Nedir? başlıklı yazımız hakkında soru, görüş ve önerileri olursa bizimle iletişim geçebileceğini hatırlatırız. Bizleri yeni gelişmelerden haberdar olmak ve vergi sorunlarına pratik çözümler bulmak için sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayınız.

Sevgi ve Saygılarımla

İsmail Akın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here