Çekle Vergi Borcu Ödenir Mi?

0
88
Çekle Vergi Borcu Ödenir Mi?

Pratik Vergi olarak vatandaşlarımıza vergi dairesi işlemlerinde kolaylıklar sunmaya ve problemler karşısında pratik çözümler üretmeye devam ediyoruz. Bugünkü konumuz vergi borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlarımız için alternatifler aramaya yöneliktir. Sitemizde daha önce Vergi Borcu Nasıl Ödenir? Kredi Kartıyla Vergi Borcu Ödenir Mi? Başlıklı yazılarımızla bu konuda vatandaşlarımıza çeşitler sunmuştuk. Bu defa Çekle Vergi Borcu Ödenir Mi diyerek vatandaşlarımızı bu konuda aydınlatmaya çalışacağız.

Özel Ödeme Şekilleri

6183 sayılı Kanunun 41. maddesinde, vatandaşlarımızın vergi borçlarını daha kolay ödemelerini sağlamak yönünden özel ödeme şekilleri öngörülmüştür. Buna göre 41. maddede “Maliye Bakanlığı’nın tayin edeceği yerlerde, nevileri mezkür Vekaletçe tesbit edilecek amme alacakları, bu Bakanlıkça isimleri belirtilecek bankalar delaletiyle veya postaneler vasıta kılınmak suretiyle ödenebilir.” denilerek özel ödeme şekillerinin yolunu açımıştır.

Maliye Bakanlığı bu madde gereğince ödeme yapılmasını ihtiyar ettiği takdirde, ödemenin:

  1.  Çizgili çek kullanılmak suretiyle,
  2.  Mükellef hesabından aynı bankadaki ilgili vergi dairesi veya Merkez Bankası hesabına münakale suretiyle,
  3. Vergi dairelerinin veya Merkez Bankasının hesabı bulunan bankalara bu daireler hesabına ödeme suretiyle,
  4.  Postaneler vasıta kılınmak suretiyle,
  5.  Banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlar kullanılmak suretiyle,

yapılmasını düzenlemeye salahiyetlidir.

Çekle Vergi Borcu Ödeme

6183 sayılı Kanununun 41. maddesi çek kullanılmak suretiyle ödemeyi özel ödeme şekilleri arasında saymıştır. Buna göre, çekle yapılacak ödemelerde, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş ve 5491 sayılı Çek Kanunun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına verdiği yetkiye istinaden bu banka tarafından yayımlanan tebliğlerle belirlenmiş şekil ve esaslara uygun olarak bastırılmış ve kodlaması yapılmış ve bizzat amme borçlusu tarafından keşide edilerek imzalanmış çekler kabul edilecektir.

Amme alacaklarına karşılık düzenlenen çekler tahsil dairesine ve tahsile yetkili kılınmış bankalara verilecek ve karşılığında vergi dairesi alındısı/vergi tahsil alındısı alınacaktır. Çeklerin vergi dairesine veya bankaya verildiği tarihte ya da bundan en çok bir gün önceki tarihte düzenlenmesi zorunludur. Daha eski tarihli çekler ödemelerde kabul edilmeyecektir.

6183 sayılı Kanunun 44. maddesi gereğince, çekin tahsil dairesine veya bankaya verildiği tarihte ödeme yapılmış sayılacaktır. Çeklerin posta yoluyla tahsil dairesine gönderilmesi halinde ise postaya verildiği tarih değil, tahsil dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih ödeme tarihi olarak kabul edilecektir.

Pratikte ödeme şu şekilde yapılmaktadır:

Vergi borcunu çekle ödemek isteyen vatandaşımız kendisine en yakın bir vergi dairesi veznesine gidebilir. Vergi dairesi veznesine verilecek olan çek alacaklı vergi dairesi adına düzenlenmelidir. Çek en fazla 1 gün önce düzenlenmiş olmalıdır. Vezne tarafından alınan bu çek bankaya banka tarafından da takasa gönderilmektedir.

Çekin karşılıksız çıkması durumunda ne olur?

Çekle yapılan ödemelerde çekin karşılıksız çıkması halinde, 5491 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Diğer taraftan, borçlunun tahsil dairesine ibraz ettiği çekin karşılığının bankada mevcut olmaması halinde, ödeme yapılmamış sayılacağından , borçlu hakkında 6183 sayılı Kanunun 54 ve müteakip maddeleri uyarınca cebren takip ve tahsil işlemlerine başlanılması gerekmektedir.

Çekle yapılan ödemelerde özel hükümler

1. Amme alacağının ödenmesi için düzenlenen çek ilgili vergi dairesi adına, emre muharrer olmadığı kaydı ile ve bir banka üzerine çekilir. Alacağın teşhisine yaramak ve Ticaret Kanununa aykırı olmamak üzere çek üzerine dercedilecek malümatı tesbit etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

2. Çek veya münakale emrinin veya banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlar ile yapılan ödemenin herhangi bir sebeple tediye edilmemesi halinde amme alacaklısının borçluya karşı rücu hakkı mahfuzdur.(1)

2 numaralı fıkra gereğince muamele yapıldığı takdirde çek veya münakale emrinin kabul edilmemesi keyfiyeti tevsik ve bu durum münakale istiyene, keşideciye veya bunların temsilcilerine tebliğ edilerek kabul edilmiyen çek iade olunur.

Böylece Çekle Vergi Borcu Ödenir Mi? Başlıklı yazımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizler vergi konularında vatandaşlarımıza yol göstermeye yeni yazılarımızla devam edeceğiz. Sizlerndi bu konularda soru, görüş ve önerileri olursa bizimle irtibata geçebileceğini hatırlatırız.

Sevgi ve Saygılarımla

İsmail Akın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here