Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi 2019

0
101
Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi 2019

Pratik Vergi olarak vatandaşlarımızı çeşitli konular ve yenilikler hakkında bilgilendirmeye Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi 2019 yazımızla devam ediyoruz.

Bilirkişilik tarifesinin amacı, 03/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile 03/08/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilirkişilik Yönetmeliği gereğince bilirkişilere ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetine ilişkin bilirkişi ücretleri bu Tarife esas alınarak belirlenir.

Bilirkişilik Tarifesi, Bilirkişilik Kanununun 6. maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendi ile Bilirkişilik Yönetmeliğinin 57. maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Bilirkişi ücreti nedir?

Bilirkişi ücreti, bilirkişiye sarf etmiş olduğu emek ve zaman karşılığında ödenen ücrettir.

Giderler

Bilirkişinin, görevlendirmenin mahiyetine uygun inceleme, ulaşım, konaklama, yemek ve diğer mutad giderleri belgesi karşılığında ayrıca ödenir. Ödemeler, rayiç bedeller dikkate alınarak yapılır ve ibraz edilen belgeler dosyasında saklanır.

Bilirkişi ücretleri ne kadar?

Dilerseniz hangi işlere ne kadar ücret verileceği hakkında ücret tarifesine buradan ulaşabilirsiniz.

Tarifede belirtilen ücretlerin artırılması

Görevlendirmeyi yapan merci, hayatın olağan akışına ve anayasal hak arama özgürlüğüne uygun olarak, aşağıdaki hususları dikkate alarak resen veya talep üzerine bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini artırabilir:

  • Bilirkişinin vasfı veya ilgili uzmanlık alanında bilirkişi temininde yaşanan güçlük,
  • Uyuşmazlığın niteliği, dosya ve eklerinin kapsamı,
  • Bilirkişinin görevlendirme yapılan yere gelmesi için gereken süre,
  • İnceleme için geçirilen süre,
  • İncelemenin keşif yapılmasını gerektirmesi halinde keşifte geçirilen süre.
Tarifede belirtilen ücretlerin azaltılması

Görevlendirmeyi yapan merci, işin mahiyetinin gerektirmesi halinde bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini indirebilir.

Seri dosyalarda bilirkişi ücreti

Ayrı bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen seri dosyalarda işin mahiyetine göre bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerinden görevlendirmeyi yapan merci tarafından uygun görülecek miktarda indirim yapılır.

Ek rapor için bilirkişi ücreti
  • Görevlendirme kararında belirlenen sorular dışında ayrıca bilgi talep edilmesi halinde talebin içeriğine göre bilirkişiye, merci tarafından takdir edilecek miktarda ek ücret ödenebilir.
  • Bilirkişi raporundaki eksiklik veya belirsizliğin giderilmesi ya da açıklığa kavuşturulmasını sağlamak için ek rapor istenmesi halinde ayrıca bir ücret ödenmez.
  • Görevlendirme kararında bilirkişiden cevaplaması istenilen soruların bir veya birkaçının bilirkişi tarafından cevaplanmaması nedeniyle ek rapor istenmesi halinde ayrıca bir ücret ödenmez.
Giderler için avans ödemesi

Bilirkişinin ulaşım ve konaklama giderleri ile raporun hazırlanması için yapılması gereken harcamalar dikkate alınarak bilirkişinin talebi ve görevlendirmeyi yapan merciin uygun görmesi halinde, ileride bu Tarifenin beşinci maddesine göre ödenecek tutardan mahsup edilmek kaydıyla avans ödemesi yapılabilir.

Ücretin ödenmemesi

Bilirkişilik Yönetmeliğinin 51. maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılan görevlendirmeye aykırı olarak rapor düzenlenmesi halinde, görevlendirme yapan merci tarafından ücret veya gider adı altında ödeme yapılmamasına veya aykırılığın niteliğine göre takdir edilen ücret ve giderlerde indirim yapılmasına karar verilebilir.

Ücretin ödenmesi
  • Görevli personel tarafından bilirkişi ücretinden vergi kesintisi yapıldıktan sonra kalanı bilirkişiye ödenir.
  • Tarifenin beşinci maddesine göre belirlenen giderler herhangi bir kesinti yapılmaksızın ayrı bir sarf kararına istinaden ödenir.
Uygulanacak tarife

Bilirkişi ücretinin tayininde, görevlendirmenin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan tarife esas alınır.

Yürürlükten kaldırılan tarife

14/04/2018 tarihli ve 30391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2018 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Böylece 2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi başlıklı yazımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizler vatandaşlarımızı ilgilendiren birçok konu ve yenilikler hakkında yazmaya önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz. Sizlerin de yazılarımız hakkında soru görüş ve önerileri olursa bizlerle irtibata geçebilirsiniz.

Sevgi ve Saygılarımla

İsmail Akın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here