Basit Usul Nedir?

0
295

Basit usul nedir başlıklı bu yazımızda basit usul mükelleflerini anlatmaya çalışacağız.Gerçek kişiler kazançları için gelir vergisine tabiidir. Gelir Vergisi mükellefleri kendi içerisinde gerçek usul ve basit usul olmak üzere 2 tür usule tabidir. Gerçek usulde vergilendirilenler mart ayında beyanname verirler. Basit usulde vergilendirilenler şubat ayında beyanname verirler.

Şubat ayının gelmesiyle beraber basit usulde vergilendirilen mükelleflerin gelir vergisi beyan dönemi başlamaktadır. Peki, bir tür gelir vergisi türü olan basit usul nedir?

Gelir vergisi kanununun 47. ve 48. Maddesinde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançları basit usulde tespit olunur. Öte yandan Gelir Vergisi Kanunu 51. Maddesinde yazılı faaliyetlerde bulunanlar kanunda belirtilen şartları taşısalar dahi basit usulde vergilendirilmeden faydalanamazlar.

Biraz daha açacak olursak; Basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları bulunmaktadır.

1-) Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları: Bu şartlar GVK 47. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu şartları sayacak olursak:

 • Kendi işinde bilfiil çalışmak ( geçici olarak işin başında olmama durumu, işçi çalıştırma, çırak kullanma bu şartı bozmaz)
 • İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde yıllık kira bedeli toplamı aşağıda yazılı miktarları aşmamak:
  1. Büyükşehir Belediye sınırları içinde 305 no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde 01.01.2019 tarihinde itibaren 9.000TL
  2. Diğer yerlerde 305 no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde 01.01.2019 tarihinden itibaren 6.000 TL
 • Ticari, Zirai ve Mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde vergiye tabi olmamak

2-) Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları: Bu şartlar Gelir Vergisi Kanunun 48. Maddesinde sıralanmıştır. Söz konusu şartlar:

 • Satın aldıkları mallar olduğu gibi veya işledikten sonra, Yıllık alım tutarının; 2017 yılı için 90.000 TL’yi, 2018 takvim yılı için 100.000 TL’yi, yıllık satışları tutarının ise; 2017 takvim yılı için 130.000 TL’yi, 2018 takvim yılı 148.000 TL’yi aşmaması
 • Kanunun I numaralı maddesinde yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının (giderler düşülmemiş hasılat) ,2017 takvim yılı için 43.000 TL, 2018 takvim yılı için 49.000 TL’yi aşmaması
 • I ve II. Madde birlikte yapılması halinde yıllık satış tutarı ve iş hasılatı toplamının, 2017 takvim yılı için 90.000 TL ve 2018 takvim yılı için 100.000 TL’yi aşmaması
 • Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için (I) ve( III) no’lu bentlerde yazılı hadler yerine ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı belirlenecek alım-satım hadleri uygulanır. Anılan maddelerin ticaretini yapanların 2018 yılında basit usulde yaralanmaları için belirlenen hadler 302 seri no’lu Gelir Vergisi Tebliği’nde yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğe gib.gov.tr internet adresi mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz.

  Basit Usulde Vergilendirilmenin Avantajları Nelerdir?

Kanun koyucu basit usul ile vergilendirilen mükelleflere bir takım kolaylıklar sağlamıştır. Basit usul vergilendirmede söz konusu kolaylıkları sıralayacak olursak;

 • Defter tutulmaz,
 • İsteyen mükellefler ödeme kaydedici cihaz kullanabilirler,
 • Vergi tevkifatı yapılmaz ve muhtasar beyanname verilmez,
 • Geçici vergi ödenmez,
 • Mal teslimi ve hizmet ifası işlemleri katma değer vergisinden istisnadır,
 • Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmaz,
 • Alınan ve verilen belgelerin kayıtları mükelleflerin bağlı oldukları meslek odalarındaki bürolarda tutulur. Ancak, isteyen mükellefler kayıtlarını hiçbir yerden izin almadan kendileri tutabilecekleri gibi meslek mensuplarına da tutturabilirler,
 • 12.2018 tarihine kadar, belge vermedikleri hasılatları için gün sonunda toplu belge düzenleme imkânları bulunmaktadır,
 • Ticari kazançlarına yıllık 9.000 TL indirim yapılmaktadır.

 Basit usulden yararlanmayacak olanlar kimlerdir?

Gelir Vergisi 51. Maddesinde kimlerin basit usulden faydalanamayacağı belirtmiştir. Bu kişiler şu şekildedir;

 • Kollektif şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortakları,
 • İkrazat (ödünç para verme) işleriyle uğraşanlar,
 • Sarraflar ve kıymetli mücevherat alım satımı ile uğraşanlar,
 • Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve kurumlara karşı inşaat ve onarma işini taahhüt edenler ile bu mükelleflere karşı derece derece taahhütte bulunanlar,
 • Sigorta prodüktörleri,
 • Her türlü ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar veya bu işlere tavassut (aracılık) edenler,
 • Gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğraşanlar,
 • Tavassut (aracılık) işi yapanlar (dayı başılar hariç),
 • Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları işletenler,
 • Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerinin sahip veya işleticileri, (Yapısı itibarıyla sürücüsünden başka on dört ve daha aşağı oturma yeri olan ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç)
 • Maliye Bakanlığınca teklif edilen ve Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan iş grupları, sektörler, il ve ilçeler, büyükşehir belediyeleri dahil olmak üzere il ve ilçelerin belediye sınırları (mücavir alanlar dahil), belediyelerin nüfusları, yöreler itibarıyla veya sabit bir işyerinde faaliyette bulunulup bulunulmadığına göre gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here